Opłaty i bezpieczeństwo płatności

Opłaty w Serwisie oraz
zasady zapewnienia bezpieczeństwa płatności


 

„Inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki”

Benjamin Franklin

 

Opłaty

1) Zrejestrowanie się użytkownika - bezpłatne;

2) Utrzymywanie konta Użytkownika w Serwisie – bezpłatne;

3) Udzielenie przez Użytkownika wsparcia w zakresie Projektu wspierania społecznościowego (crowdfunding) – bez ponoszenia żadnych opłat przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy (właściciela Serwisu);

4) Zgłoszenie uczestnictwa przez Użytkownika w Konkursie - bez ponoszenia żadnych opłat przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy.

5) Opłaty, które pobiera Usługodawca w ramach Serwisu Scienceship.com dotyczą dopiero tych Użytkowników, którzy są sami jednocześnie Organizatorami Projektów lub Konkursów w zakresie wskazanym poniżej:

a) Usługodawca pobiera 6%* od wartości każdej kwoty wsparcia otrzymywanej przez Organizatora Projektu wspierania społecznościowego (crowdfunding). Dopiero kiedy Organizator sam otrzymuje wsparcie/zarabia, opłata jest pobierana przez Usługodawcę we wskazanej powyżej wartości procentowej. Opłata jest automatycznie rozdzielana przez system PayPal dla Organizatora i Usługodawcy przy przekazywaniu kwoty wsparcia. Kwota przekazywana na konto Organizatora jest pomniejszana o prowizję PayPal (patrz niżej). Usługodawca wystawia odpowiednio dla Organizatora fakturę stwierdzającą pobranie ww. opłaty procentowej w formie elektronicznej.

b) Usługodawca pobiera opłatę od Organizatora Konkursu za uruchomienie poszczególnego Konkursu.
    (i) Instytucje publiczne oraz uczelnie wyższe i ich jednostki organizacyjne uruchamiają Konkursy na zasadach uzgodnionych z Usługodawcą, w tym również w oparciu o ustalone indywidualnie opłaty (zapraszamy do kontaktu).
    (ii) Usługodawca może proponować Organizatorom spełniającym określone, ustalone przez Usługodawcę kryteria, inne poziomy opłat niż wskazane w pkt (iii) poniżej w ramach organizowanych przez Usługodawcę promocji.
    (iii) Standardowe opłaty za uruchomienie Konkursu uzależnione są od wartości łącznej sumy nagród oferowanych w Konkursie przez Organizatora i obejmują przedziały:
    - do 4000 zł brutto – opłata brutto 500 zł
    - powyżej 4000 zł do 12000 zł brutto – opłata brutto 800 zł
    - powyżej 12000 zł do 20000 zł brutto - opłata 1200 zł brutto
    - powyżej 20000 zł do 50000 zł brutto – opłata 2000 zł brutto
    - powyżej 50000 zł do 100000 zł brutto – opłata 3600 zł brutto
    - powyżej 100000 zł brutto – opłata 3600 zł brutto + uzgodniony z Usługodawcą procent wartości sumy nagród w Konkursie (zapraszamy do kontaktu)

Konkurs jest uruchamiany po jego zatwierdzeniu przez Usługodawcę (co jest warunkiem wygenerowania faktury) a następnie zapłaty faktury przez Organizatora. Wskazane powyżej poziomy Opłat mogą ulec zmianie w przyszłości.

Powyższe opłaty są ustalone dla Organizatorów, którzy wykorzystują gotowe wzory Regulaminów Konkursu opublikowane przez Usługodawcę w Serwisie. Wykorzystanie własnego regulaminu Konkursu przez Organizatora wymaga uprzedniej akceptacji przez Usługodawcę i uiszczenia opłaty weryfikacyjnej na poziomie ustalonym z Usługodawcą (zapraszamy do kontaktu).

6) Usługodawca pobiera opłaty za reklamy lub dodatkowe usługi, w tym w szczególności świadczone na rzecz lub we współpracy z podmiotami, które mają tytuł Patrona lub Partnera Serwisu Scienceship.com (zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane reklamą lub tytułem Patrona/Partnera)

7) Usługodawca sam może być również Organizatorem Projektów wspierania społecznościowego (crowdfunding) i z tego tytułu uzyskiwać wsparcie/środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój Serwisu lub uruchomienie jego nowych funkcjonalności lub promocję jego lub Projektów i Konkursów.

*Należy pamiętać, że dodatkowe koszty ponoszone przez Organizatora związane z obsługą transakcji i wynikają z prowizji PayPal, a także wiążą się z przygotowaniem i dostarczeniem Nagród jako świadczeń wzajemnych.

Prowizja PayPal

Z prowizjami PayPal można się zapoznać na stronie internetowej serwisu PayPal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#16)

Bezpieczeństwo płatności

Jeden użytkownik może korzystać tylko z jednego, swojego konta PayPal przypisanego do profilu założonego na ScienceShip.comPartnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX