FAQ

Najczęściej zadawane pytania


 

PYTANIA OGÓLNE

Czym jest ScienceShip?

ScienceShip.com jest platformą umożliwiającą uzyskanie finansowania i wspierania realizacji projektów z zakresu szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności. Ten innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju Serwis buduje swoiste partnerstwo publiczno-prywatne oraz prywatno-prywatne biznesu i nauki.

 

Czym jest finansowanie społecznościowe, czyli tzw. crowdfunding?

Finansowanie społecznościowe, czyli tzw. crowdfunding jest to forma finansowania projektów przez społeczność internetową, która chce wesprzeć określone przedsięwzięcie w zamian za określone świadczenie zwrotne (nagroda) od Organizatora. Nagrodą może być w szczególności dedykacja na okładce przekazywanej książki, podziękowania w artykule naukowym lub na stronie internetowej, zaproszenie na określone wydarzenie kulturalne lub naukowe, gadżety, rzeczy i upominki, obiad z Organizatorem itp.

W Serwisie ScienceShip.com finansowanym przedsięwzięciem są szeroko rozumiane projekty naukowe, popularnonaukowe oraz wynalazcze. Projekty mogą być finansowane przez dużą liczbę drobnych, jedno- lub wielorazowych wpłat przez osoby lub firmy zainteresowane danym przedsięwzięciem.

 

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja polega na zastosowaniu mechanizmów i technik wykorzystywanych w grach lub w aplikacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich atrakcyjności. Elementem grywalizacji w serwisie ScienceShip są konkursy i projekty związane z nauką lub popularyzacją nauki. Uczestnicy Konkursów rywalizują między sobą o nagrody oferowane przez Organizatorów Konkursów (np. nagrody pieniężne, rzeczowe, staż, grant, sponsorowanie udziału w konferencji itp.). Grywalizacja to narzędzie do poszukiwania przez Organizatora Konkursu nowych rozwiązań i pomysłów, a także do poszukiwania utalentowanych naukowców, badaczy lub popularyzatorów nauki, z którymi ten Organizator mógłby również nawiązać długofalową współpracę. Ponadto, na poziomie Serwisu Sciecnceship.com istnieje również grywalizacja pomiędzy Użytkownikami np. o tytuł „Najlepszego Organizatora Projektów Crowdfunding’owych”, „Użytkownika udzielającego największego wsparcia” itd.

 

Na czym polega finansowanie naukowych projektów crowdfundingowych?

Kupując nagrody wspierasz projekty w Serwisie Scienceship.com. Klikając “Płacę” w zakresie danego Projektu potwierdzasz, iż rozumiesz, że przyczyniasz się do postępu w pracach w tym Projekcie i nie dokonujesz bezpośredniego zakupu. Nagrody są zapewniane i zarządzane przez Organizatorów Projektów i nie mogą być gwarantowane przez Usługodawcę Serwisu ScienceShip.com. Twoje kliknięcie stanowi również potwierdzenie, że zgadzasz się z „Regulaminem Crowdfunding – Regulaminem Serwisu Scienceship.com – dotyczącym wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)”.

 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW

Kto może być Użytkownikiem?

Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w szczególności działając jako „Organizator” lub „Wspierający” w zakresie Projektów lub „Uczestnik” w zakresie Konkursów.

 

Kiedy Użytkownik rejestruje się jako „Instytucja?

Istnieją dwie grupy Użytkowników:

  • osoby fizyczne, które korzystają z Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego), które są zwane dalej „Konsumentami” oraz
  • wszelkie inne osoby, to jest przedsiębiorcy (w tym również indywidualne działalności gospodarcze) lub inne podmioty lub instytucje, które są zwani dalej „Instytucjami”. W celu zgłoszenia zarejestrowania się przez Użytkownika, jako „Instytucja”, musi on zaznaczyć w formularzu: „Zarejestruj się jako Instytucja” – inaczej rejestracja będzie prowadzona jak dla „Konsumenta”.

Użycie w Regulaminie zwrotu „Użytkownik” oznacza obie ww. grupy, natomiast odpowiednio: „Konsument” albo „Instytucja” wyłącznie jedną z tych grup.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

Ile Projektów w Serwisie może zamieścić jeden Użytkownik osoba?

Jeden Użytkownik może prowadzić maksymalnie dwa Projekty w tym samym czasie. Ograniczenia wynikają z troski o najwyższą jakość Projektów prowadzonych w Serwisie ScienceShip.com Powyższe ograniczenia nie dotyczą Projektów objętych wyłącznie opcją „wsparcie całkowite”.

 

Jaka jest maksymalna ilość nagród, którą może wykupić konkretny Użytkownik w danym projekcie?

Maksymalna kwota całkowitego wsparcia jaka może być udzielona przez jednego Wspierającego w Projekcie wynosi łącznie kwotę nie większą niż 15 000 Euro (słownie: piętnaście tysięcy Euro) (albo równowartość w PLN tej kwoty) w zamian za wybraną Nagrodę lub Nagrody (niezależnie od liczby rodzajów wybranych Nagród).

 

Jaka jest maksymalna wartość pojedynczej nagrody, którą można kupić w danym naukowym projekcie crowdfundingowym?

Organizator projektu crowdufingowego może ustalić cenę pojedynczej nagrody do kwoty maksymalnej równej 15 000 Euro (słownie: piętnaście tysięcy Euro) (albo równowartość w PLN tej kwoty). Natomiast minimalna wartość nagrody wskazanej w Projekcie to odpowiednio 15 złotych (słownie: piętnaście) albo 5 Euro (słownie: pięć).

 

Jaka jest maksymalna wartość kupionych nagród przez jednego Użytkownika w pojedynczym/danym projekcie crowdfundingowym?

Jeden Użytkownik, w danym/jednym projekcie crowdfundigowym, może kupić taką liczbę nagród, aby ich łączna wartość nie przekroczyła 15 000 Euro (słownie: piętnaście tysięcy Euro) (albo równowartość w PLN tej kwoty).

 

Jaki jest maksymalny budżet/cel finansowy pojedynczego Projektu crowdfundingowego?

Projekt crowdfundingowy może mieć maksymalny budżet: ”Cel finansowy Projektu”, rozumiany jako planowana łączna kwota finansowej wsparcia, jaką chce uzyskać Organizator. Maksymalny Cel finansowy Projektu wynosi: w złotych polskich (albo w przeliczeniu na złote polskie z dnia zakładania Projektu) kwotę: 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych). Natomiast minimalny, zaplanowany Cel finansowy Projektu, rozumiany jako łączna, planowana kwota Wsparcia, jaką chce uzyskać Organizator dla Projektu wynosi: w złotych polskich (albo w przeliczeniu na złote polskie z dnia zakładania Projektu) kwotę: 2000 zł (słowie: dwa tysiące złotych).

 

Kto może zamieszczać projekty na Portalu ScienceShip?

Każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

 

Czy są jakieś ograniczenia co do lokalizacji przy dodawaniu projektów?

ScienceShip.com to Serwis międzynarodowy. Nie ma ograniczeń w zakresie terytorium, z którego można dodawać Projekty. Ważne jest tylko to, aby użytkownik zakładający projekt na terenie danego kraju zweryfikował czy metody crowdfundingu są zgodne z przepisami obowiązującego prawa i czy może on taką działalność prowadzić, a także jakie zagadnienia podatkowe musi uwzględnić i jaką wartość podatków lub danin publicznych uregulować.

 

Czy zamieszczenie projektu na portalu jest płatne?

Opłata nie jest pobierana za samo uruchomienie Projektu. Natomiast, Usługodawca dopiero pobiera 6%* od wartości każdej kwoty wsparcia otrzymywanej przez Organizatora Projektu wspierania społecznościowego (crowdfunding). Zatem, dopiero kiedy Organizator sam otrzymuje wsparcie/zarabia, opłata jest pobierana przez Usługodawcę we wskazanej powyżej wartości procentowej.

*Należy pamiętać, że dodatkowe koszty ponoszone przez Organizatora związane z obsługą transakcji i wynikają z prowizji PayPal oraz TPay.com, a także wiążą się z przygotowaniem i dostarczeniem Nagród jako świadczeń wzajemnych (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#16)

Zobacz również więcej w „Opłaty i bezpieczeństwo płatności”.

 

Czy jest określony zakres tematyczny projektów?

Sztywnych ram nie ma wyznaczonych w tym zakresie. Projekt powinien dotyczący szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębianiu współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności.

 

Jakie kryteria musi spełnić projekt, aby został opublikowany na portalu?

Każdy Projekt jest weryfikowany pod względem formalnym w zakresie jego zgodności z Regulaminem, przez publikacją w Serwisie. Ponadto, przed publikacją w Serwisie projekt może być również oceniany lub weryfikowany przez Radę Naukową lub ekspertów, którymi są wybitni specjaliści, pod względem jego zgodności z założeniami, polityką i działaniami Serwisu oraz Regulaminem. Powyższe gwarantuje również – przynajmniej częściową - weryfikację zgłoszonych pomysłów. Wyłącznie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną opublikowane w Serwisie ScienceShip.com

 

Jaki jest maksymalny możliwy czas trwania projektu na Portalu?

Maksymalny czas trwania projektu to do 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych. Natomiast minimalny czas trwania projektu to 20 (słownie: dwadzieścia) dni kalendarzowych.

 

Co się stanie, jeśli dany projekt nie otrzyma finansowania?

W Serwisie ScienceShip.com stosujemy zasadę „bierzesz ile zbierzesz”. Oznacza, to że jeżeli w określonym czasie nie zostanie osiągnięty Cel finansowy Projektu, wszystkie wpłacone pieniądze trafią na konto Organizatora tego Projektu.

Jednakże Organizator projektu jest zobligowany Regulaminem ScienceShip.com do wydatkowania pozyskanych funduszy tylko i wyłącznie na cele związane z tym Projektem, o którego finansowanie starał się poprzez Serwis ScienceShip.com (np. zrealizuje część planowanych badań).

 

Co jeśli przed datą zakończenia Projektu, zostanie uzbierana cała kwota wymagana na jego realizację ?

Pozyskiwanie wsparcia w Projekcie trwa do czasu zakończenia pierwotnie zakładanego czasu lub wykupienia wszystkich nagród przez Użytkowników. Może się zdarzyć, że dany Projekt pozyska fundusze przewyższające pierwotnie zakładany budżet. W tym przypadku również całość pieniędzy (pomniejszonych o opłaty PayPal lub TPay.com i dla Usługodawcy) trafi na konto twórcy Projektu, z obowiązkiem wydatkowania środków tylko i wyłącznie na cele dotyczące Projektu (np. przeprowadzenie dodatkowych badań, popularyzację tych badań).

 

Czy można wprowadzić zmiany w projekcie w czasie jego trwania?

Nie można samodzielnie wprowadzać zmian do Projektu po jego rozpoczęciu. Zmiany takie może natomiast wprowadzić Usługodawca na uzasadniony wniosek Organizatora Projektu.

Organizator Projektu może jednak komunikować się ze społecznością ScienceShip.com poprzez dodawanie notatek do projektu. Z kolei pytania i odpowiedzi mogą być zadawane przez Użytkowników i Organizatorów poprzez dodawanie komentarzy.

 

Na czym polega opcja „wsparcia całkowitego”, dostępna przy zakładaniu projektu?

Zakładając projekt na Portalu ScienceShip.com, twórca Projektu może zaznaczyć opcję „wsparcia całkowitego”. Oznacza to, że zanim Projekt zostanie uruchomiony w trybie wsparcia crowdfundingowego, Zespól ScienceShip będzie szukał inwestorów biznesowych, którzy będą chcieli sfinansować całą inicjatywę – w szczególności pośród tych, którzy zarejestrowali się w Serwisie jako „Inwestorzy”.

Jeśli znajdziemy takiego inwestora, wówczas Zespół ScienceShip będzie wspierał Organizatorów w negocjacjach umów o współpracy pomiędzy Inwestorem.

Jeśli nie uda się znaleźć inwestora biznesowego, wówczas projekt zostanie skierowany do ścieżki wsparcia crowdfundingowego.

 

Kto zapewnia nagrody w Projektach crowdfundingowych?

Klikając “Płacę” potwierdzasz, iż rozumiesz, że przyczyniasz się do postępu w pracach w Projekcie i nie dokonujesz bezpośredniego zakupu. Nagrody są zarządzane przez Organizatorów Projektów i nie mogą być gwarantowane przez Usługodawcę Serwisu ScienceShip. Twoje kliknięcie stanowi również potwierdzenie, że zgadzasz się z „Regulaminem Crowdfunding – Regulaminem Serwisu Scienceship.com – dotyczącym wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)”.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSÓW

Kto może zamieszczać konkursy w Serwisie ScienceShip?

Konkursy związane z nauką umieszczane są w Serwisie ScienceShip.com przez zarejestrowanych Użytkowników.

 

Czy zamieszczenie konkursu w Serwisie jest płatne?

Tak, zamieszczenie konkursu jest płatne. Zobacz dział: „Opłaty i bezpieczeństwo płatności” (http://scienceship.com/bezpieczenstwo-platnosci)

 

Czy można ogłaszać konkursy w celu pozyskania pracowników do działów badawczo-rozwojowych?

Tak, firma może zamieścić konkurs na stanowisko pracy np. w postaci testu dotyczącego danego zagadnienia i z określonym terminem rozwiązania.

 

PYTANIA TECHNICZNE

Jak założyć konto w Serwisie ScienceShip?

W celu rejestracji należy kliknąć „zaloguj się” dostępne w prawym górnym rogu podstron portalu, a następnie wybrać opcję „zarejestruj się” i postępować zgodnie z dalszą instrukcją.

 

Czy jest dostępna aplikacja mobilna Portalu ScienceShip.com?

Ze wszystkich funkcjonalności Platformy ScienceShip.com można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale nie została przygotowana dedykowana aplikacja dla urządzeń mobilnych.

 

Jak można się z Państwem skontaktować?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się w stopce strony pod linkiem „kontakt”.

 

W jaki sposób można zgłosić zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa?

W kwestiach związanych z bezpieczeństwem zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się w stopce strony pod linkiem „kontakt”.

 Partnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX