Regulamin Serwisu ScienceShip

dotyczący wspierania społecznościowego projektów
(crowdfunding)


 

"REGULAMIN CROWDFUNDING"

- Regulamin Serwisu „Scienceship.com”

– dotyczący wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)

§ 1. Postanowienia wprowadzające

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Crowdfunding") określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.scienceship.com, w zakresie projektów dotyczących finansowania społecznościowego (crowdfunding). Projekty te oznaczone są jako „Projekty”. Regulamin określa także zasady zawierania Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz wskazuje a na zobowiązania Usługodawcy wobec Użytkownika oraz na prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy z Usługodawcą. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

2. Regulamin Serwisu opiera się w szczególności na przepisach:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, dalej również „Kodeks cywilny”);
 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej również: "ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”);
 4. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827, dalej również: „ustawa o prawach konsumenta”);
 5. ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299, dalej również: „ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”).

3. W ramach Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu, w jego wersji obowiązującej w danym momencie, zamieszczony w Serwisie „www.scienceship.com”.
 2. Serwis – serwis internetowy, który znajduje się pod adresem „www.scienceship.com”, służący w części, określonej tym Regulaminem, realizacji takich założeń, polityki i działań jak organizowanie i wspieranie społecznościowe projektów z zakresu szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności. Druga część Serwisu, dotyczy realizacji takich założeń i działań, jak organizacja i prowadzenie konkursów oraz podlega ona odrębnemu regulaminowi: „Regulamin Organizacji Konkursów - Regulamin Serwisu Scienceship.com – dotyczący organizacji konkursów (gamification)”. Nazwa „Scienceship”, inne oznaczenia Serwisu, stosowane oprogramowanie i rozwiązania informatyczne oraz dane Serwisu podlegają ochronie prawnej. W ramach Serwisu, Usługodawca za pośrednictwem sieci Internet świadczy Usługi dla Użytkowników. Serwis jest prowadzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, a wybór wersji językowej ma wpływ na wyświetlanie Projektów i Danych Użytkowników.
 3. Usługodawca – właściciel Serwisu, którym jest Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000 zł., adres email: info@scienceship.com
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w szczególności działając jako „Organizator” lub „Wspierający”. Istnieją dwie grupy Użytkowników: (i) osoby fizyczne, które korzystają z Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego), które są zwane dalej „Konsumentami” oraz (ii) wszelkie inne osoby, to jest przedsiębiorcy (w tym również indywidualne działalności gospodarcze) lub inne podmioty lub instytucje, które są zwani dalej „Instytucjami”. W celu zgłoszenia zarejestrowania się przez Użytkownika, jako „Instytucja”, musi on zaznaczyć w formularzu: „Zarejestruj się jako Instytucja” – inaczej rejestracja będzie prowadzona jak dla „Konsumenta”. Użycie w Regulaminie zwrotu „Użytkownik” oznacza obie ww. grupy, natomiast odpowiednio: „Konsument” albo „Instytucja” wyłącznie jedną z tych grup.
 5. Organizator – Użytkownik, który zgłasza i zamieszcza w Serwisie przygotowany i organizowany przez siebie Projekt, za którego przygotowanie, organizację i realizację oraz rozliczenie wyłącznie odpowiada, w tym w szczególności przed innymi Użytkownikami lub Wspierającymi lub właściwymi organami administracji publicznej.
 6. Projekt – Zgodne z założeniami, polityką i działaniami w Serwisie, przedsięwzięcie z zakresu wspierania społecznościowego projektów, dotyczących szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności, które przygotowywane i realizowane jest przez Organizatora w celu pozyskania wsparcia. Projekt realizowany jest w formule, która pozwala Organizatorowi pozyskiwać wsparcie finansowe bez konieczności osiągnięcia ustalonej kwoty minimalnej dla tego wsparcia, to jest bez konieczności osiągnięcia Celu finansowego w Projekcie (regułą jest zatem: „tyle ile uda się zebrać” – w myśl zasady, że każda kwota finansowa wspierająca lub zainwestowana w naukę lub jej popularyzację jest dobrze zainwestowaną kwotą). Jednocześnie brak osiągnięcia ustalonej kwoty minimalnej tego wsparcia (Celu finansowego w Projekcie) nie wyłącza lub nie ogranicza jakkolwiek zobowiązania Organizatora do przekazania Nagród dla Wspierających, jako świadczenia wzajemnego oraz nie wyłącza obowiązków Organizatora dotyczących zapłaty przez niego podatków lub innych danin lub obciążeń publicznych, a także spełnienia wymogów formalnoprawnych, jeśli takie obowiązki w zakresie Projektu lub obowiązujących przepisów prawa będą istniały dla Organizatora lub miejsca realizacji przez niego Projektu.
 7. Wspierający – Użytkownik, który dobrowolnie wspiera finansowo Projekt otrzymując w zamian Nagrodę (świadczenie wzajemne) od Organizatora.
 8. Nagroda – świadczenie wzajemne oferowane Wspierającemu przez Organizatora w związku z umową zawartą miedzy Organizatorem a Wspierającym oraz ze wsparciem finansowym udzielonym przez Wspierającego dla Projektu Projektodawcy. Przy określeniu Nagrody konieczne jest uwzględnienie ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z jego § 4 pkt 9 i 10 oraz 11.
 9. Usługa – usługa świadczona dla Użytkownika drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług droga elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa ta jest odrębna od umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami, w szczególności pomiędzy Wspierającymi a Organizatorami, które dotyczą udzielenia Wsparcia oraz otrzymania Nagród. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą stanowi Umowę zawieraną na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 11. Konto – indywidualne Konto Użytkownika (profil), do którego ma on dostęp za pomocą swojego login’u i hasła.
 12. Dane - dane Użytkownika przetwarzane w celu realizacji Umowy i korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu oraz przekazania mu Nagrody przez Organizatora, którego Projektowi ten Użytkownik udzielił wsparcia jako Wspierający. W przypadku Użytkowników, będących osobami fizycznymi, Danymi przetwarzanymi, za ich dobrowolną zgodą, mogą być w szczególności ich dane osobowe. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest administratorem tych danych. Konieczne jest również zaakceptowanie, w trakcie Rejestracji, przez Użytkownika „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com”, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, dla możliwości korzystania z Serwisu jako Użytkownik.
 13. Rejestracja – łącznie czynności polegające na: podaniu przez Użytkownika określonych Danych, które umożliwiają mu, po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Usługodawcę, a następnie poprzez naciśnięcie przez Użytkownika linku aktywacyjnego otrzymanego na e-mail wskazany przez Użytkownika, rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu.
 14. Aplikacja rejestracyjna – elektroniczny formularz wypełniany w celu Rejestracji Użytkownika dostępny w Serwisie.
 15. Wsparcie – dokonane, w oparciu o poszczególną umowę zawieraną miedzy Wspierającym a Organizatorem, przekazanie jednorazowej kwoty finansowej przez Wspierającego dla Organizatora w ramach Projektu w zamian za otrzymanie przez Wspierającego Nagrody określonej przez Organizatora, jako świadczenia wzajemnego. Wsparcie jest dokonywane przez Wspierającego za pośrednictwem konta lub innych rozwiązań systemu Pay-Pal, po akceptacji odpowiednich zasad i regulaminów lub umów z dostawcą systemu rozliczeń Pay-Pal przez odpowiednio: Organizatora i Wspierającego. Dla rozpoczęcia Projektu i uzyskania w jego ramach Wsparcia, Organizator musi posiadać swoje aktywne konto w systemie Pay-Pal. Jeden Użytkownik może posługiwać się wyłącznie jednym kontem systemu Pay-Pal w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za prawidłowość działania systemu PayPal, którą to odpowiedzialność wobec nich ponosi dostawca systemu Pay-Pal na zasadach określonych w swoich regulaminach lub umowach zawieranych z Użytkownikami.
 16. Opcja (nazwa) – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, dotyczące wspierania finansowego lub innego dla Projektów lub Organizatorów, które może być uregulowane w sposób w całości albo częściowo odmienny od postanowień tego Regulaminu. Opcja (nazwa) może być uregulowana na podstawie odrębnego „Regulaminu Opcji (nazwa)", który będzie określał jej warunki.
 17. Odwiedzający – podmiot/osoba niezarejestrowana jako Użytkownik, odwiedzająca Serwis w celach informacyjnych, lecz niekorzystający z jego pełnej funkcjonalności.
 18. Login – ciąg znaków, wprowadzanych przez Użytkownika na etapie Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas logowania do i w celu korzystania z Serwisu.
 19. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 20. Wynagrodzenie - środki należne Usługodawcy od Organizatora w zamian za Usługi, świadczone przez Usługodawcę na rzecz tego Organizatora, polegające w szczególności na możliwości przygotowania oraz realizacji Projektu przez Organizatora. Wynagrodzenie od Organizatora dla Usługodawcy stanowi ustalony procent od każdej kwoty Wsparcia otrzymanej przez Organizatora od Wspierającego w Projekcie. Wsparcie przekazane od Wspierającego jest automatycznie rozdzielane przez system PayPal na część dla Organizatora (przekazywaną na jego konto PayPal i na realizację Projektu) i Wynagrodzenie dla Usługodawcy (przekazywane na jego konto PayPal) z tytułu realizacji Usługi. Wynagrodzenie Usługodawcy od Organizatora wynosi brutto 6% (słownie: sześć procent) od poszczególnej kwoty Wsparcia. Wynagrodzenie to jest oddzielne od opłat niezależnie pobieranych przez dostawcę systemu rozliczeń PayPal, które to opłaty są wskazane w tabeli opłat dostawcy systemu rozliczeń PayPal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#16). W przypadku Projektów, w których „Cel finansowy Projektu” został określony w Euro, opłaty dostawcy systemu rozliczeń PayPal mogą różnić się względem tych, w których ten cel został określony w Złotówkach.
 21. Newsletter lub wiadomości od Serwisu – wiadomości przesyłane w formie elektronicznej do Użytkowników, dotyczące informacji o Usługach, Serwisie, jego działaniu lub funkcjonalnościach, a także realizowanych aktualnie Projektach, Konkursach i wsparciu Użytkowników lub o działaniach Usługodawcy dotyczących Usług. Użytkownik Rejestrując się w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ww. Newslettera lub wiadomości od Serwisu, co potwierdza również przez akceptację „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com”.
 22. Notatki – funkcjonalność umożliwiająca Organizatorowi wstawianie notatek załączanych do opisu Projektu, dotyczących w szczególności informacji o realizacji Projektu, która może być stosowana jako forma komunikacji z Użytkownikami.
 23. Komentarze – funkcjonalność zapewniająca możliwość wstawiania komentarzy przez Użytkowników w odniesieniu do Projektów, która w szczególności służy możliwości zadania pytań Organizatorowi lub wyrażenia rekomendacji dla Projektu.
 24. Patron Serwisu lub Partner Serwisu – tytuły wyróżniające Użytkowników, którzy współpracują z Serwisem i korzystają z jego funkcjonalności na zasadach uzgodnionych odrębnie z Usługodawcą, pod warunkiem nienaruszania praw i obowiązków pozostałych Użytkowników w Serwisie. Patron lub Partner mogą w szczególności rekomendować określone kategorie Projektów lub propagować Serwis lub realizowane w jego ramach Projekty lub Konkursy. Patron Serwisu lub Partner Serwisu są odrębnymi osobami/podmiotami od wskazywanych przez Organizatora w Projektach: „Partnerów”, to jest „Głównego Partnera” i „Innych Partnerów”, które odnoszą się do Projektu.
 25. Inwestor – Użytkownik, który w ramach procesu Rejestracji zaznaczył opcje, że chce być również Inwestorem oraz otrzymywać informacje jako potencjalny Inwestor. Inwestor wyraża zgodę jednocześnie na otrzymywanie „wiadomości dla Inwestora” wysyłanych przez Usługodawcę, dotyczących Projektów, w ramach których zaznaczona została opcja „Wsparcie Całkowite”.
 26. System PayPal – konto lub inne rozwiązania systemu PayPal , w tym w szczególności wykorzystujący narzędzia i rozwiązania dotyczące przekazywania kwot finansowych, który jest zapewniony i prowadzony przez dostawcę systemu rozliczeń PayPal.

§ 2. Ogólne warunki Usług

1. Korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług jest realizowane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który zapewnia przetwarzanie, przechowywanie oraz odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług, Użytkownik powinien posiadać i korzystać z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Użytkownik powinien dysponować co-najmniej: (i) systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszym, OS X 10.9 lub nowszym, (ii) procesorem: co najmniej 2 x 2GHx, (iii) Pamięć RAM: co najmniej 2 GB, (iv) przeglądarką: Firefox 35 lub nowszą, Internet Explorer 9 lub nowszą, Chrome 40 lub nowszą, Safari 8 lub nowszą. Użytkownik oświadcza, iż rozumie i akceptuje, że ze względu na uwarunkowania techniczne i konfigurację urządzeń za pomocą których Użytkownik przegląda treści Serwis, pewne jego funkcje mogą być dla niego niedostępne.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Użytkownika, w szczególności związane z działaniem dostawców usług teleinformatycznych, które mogą mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług, a także wynikające z przerwania przetwarzania, przechowywania oraz odbierania i wysyłania danych lub ich zniszczenia wynikającego z działania tych dostawców usług lub stosowania przez Użytkownika urządzeń i przeglądarki nie spełniających wymagań określonych w punkcie poprzedzającym.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja Użytkownika będącego Konsumentem, odbywa się poprzez założenie przez niego Konta w Serwisie. W celu założenia Konta Konsument wypełnia Aplikację rejestracyjną znajdującą się w Serwisie pod adresem: „www.scienceship.com”. W Aplikacji rejestracyjnej Konsument wskazuje niżej wymienione Dane. Dane są określone w następujący sposób z podziałem na: a) obowiązkowe albo nieobowiązkowe (wymagane albo nie do Rejestracji); b) zmieniane przez Użytkownika (który zarejestrował Konto w Serwisie) lub Usługodawcę albo zmieniane przez Usługodawcę (na żądanie Użytkownika, który zarejestrował Konto w Serwisie); c) widoczne dla: (i) wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy; (ii) wyłącznie Usługodawcy; (iii) Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego. Dane wskazywane przez Konsumenta obejmują:

 1. Login Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny tylko dla Usługodawcy;
 2. Imię i nazwisko Użytkownika: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 3. Tytuł naukowy Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 4. Numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny Użytkownika (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako numer właściwy dla adresu wskazanego przez Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 5. E-mail Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego;
 6. Telefon Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego;
 7. Adres siedziby Użytkownika (ulica, numer budynku, miasto, kod, państwo zamieszkania Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego. Adres ten jest jednocześnie miejscem do wysłania Nagrody.
 8. Miejsce pracy Użytkownika (nazwa): a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 9. Inne identyfikatory (Researcher ID, ORCID) – nazwa bazy i numer: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 10. Adres strony www Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 11. Obszar zainteresowań Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 12. Nota biograficzna Użytkownika: a) nieobowiązkowa, b) zmieniana przez Użytkownika, c) widoczna dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 13. Zdjęcie lub Avatar Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 14. Czy Użytkownik jest również Inwestorem: a) nieobowiązkowe, b) zmieniany przez Usługodawcę, c) widoczny dla Usługodawcy oraz Organizatorów, których Projektami lub Konkursami jest zainteresowany Użytkownik, działając jako Inwestor.

Serwis podczas Rejestracji nadaje Konsumentowi unikalny numer „Scienceship ID”, który jest widoczny dla Usługodawcy. Serwis automatycznie przypisuje Użytkownikowi w ramach jego Konta informacje o założonych przez niego Projektach oraz Projektach, w ramach których udzielił on Wsparcia.

2. Rejestracja Użytkownika będącego Instytucją, odbywa się, poprzez założenie przez nią Konta w Serwisie. W celu założenia Konta Instytucja, wypełnia Aplikację rejestracją znajdującą się w Serwisie pod adresem: „www.scienceship.com”. W Aplikacji rejestracyjnej Instytucja wskazuje niżej wymienione Dane. Dane są określone w następujący sposób z podziałem na: a) obowiązkowe albo nieobowiązkowe (wymagane albo nie do Rejestracji); b) zmieniane przez Użytkownika (który zarejestrował Konto w Serwisie) lub Usługodawcę albo zmieniane przez Usługodawcę (na żądanie Użytkownika, który zarejestrował Konto w Serwisie); c) widoczne dla: (i) wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy; (ii) wyłącznie Usługodawcy; (iii) Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego. Dane wskazywane przez Instytucję obejmują: 

 1. Login Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny tylko dla Usługodawcy;
 2. Pełna nazwa Użytkownika: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 3. Forma prawna Instytucji: indywidualna działalność gospodarcza, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, inna - należy uzupełnić jaka: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 4. Numer NIP albo inny numer podatkowy Użytkownika (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako numer właściwy dla siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 5. Numer REGON albo inny numer identyfikacyjny (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako właściwy numer dla rejestracji w miejscu siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 6. E-mail Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego;
 7. Telefon Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego;
 8. Adres strony www Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 9. Imię i nazwisko osoby kontaktowej (na tę osobę jest adresowana Nagroda przesyłana do Instytucji): a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika; c) widoczne dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego.
 10. Adres siedziby Użytkownika (ulica, numer budynku, miasto, kod, państwo siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie udzielonego Wsparcia jego Projektu i przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Wspierającego. Adres ten jest jednocześnie miejscem do wysłania Nagrody.
 11. Wskazanie kierownika jednostki (imię, nazwisko i stanowisko): a) nieobowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 12. O nas / o instytucji: a) nieobowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 13. Zdjęcie lub Avatar Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy.
 14. Czy Użytkownik jest również Inwestorem: a) nieobowiązkowe, b) zmieniany przez Usługodawcę, c) widoczny dla Usługodawcy oraz Organizatorów, których Projektami lub Konkursami jest zainteresowany Użytkownik, działając jako Inwestor.

Serwis podczas Rejestracji nadaje Instytucji unikalny numer „Scienceship ID”, który jest widoczny w ramach Konta. Serwis automatycznie przypisuje Użytkownikowi w ramach jego Konta informacje o założonych przez niego Projektach oraz Projektach, w ramach których udzielił on Wsparcia.

3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a także „Regulamin Organizacji Konkursów – Regulaminu Serwisu Scienceship.com – dotyczącego konkursów (gamification)” i dokumentu „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com”, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dokonać akceptacji tych dokumentów. Rejestracja Użytkownika odbywa się bezpłatnie. Wynagrodzenie jest pobierane przez Usługodawcę odpowiednio od: od Organizatora lub od podmiotu organizującego Konkurs (w zakresie innej części Serwisu). Użytkownik, który nie jest Organizatorem lub podmiotem organizującym Konkurs, nie płaci za założenie Konta oraz jego utrzymanie w Serwisie.

4. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe Dane oraz je aktualizować. Za wskazanie fałszywych, nieaktualnych lub nieprawdziwych lub błędnych danych pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi Użytkownik (np. może nie otrzymać Nagrody, bo będzie przesłana na zły adres). Użytkownik oświadcza, że podał Dane dobrowolnie. Użytkownik oświadcza, że przez podane przez niego Dane nie naruszają praw osób trzecich i są prawdziwe, a w przypadku konieczności uzyskania zgody innych osób na posługiwanie się tymi Danymi, zgodę taką uzyskał (np. na wskazanie miejsca pracy Użytkownika).

5. Użytkownik akceptuje, że podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników – w zakresie określonym w tym Regulaminie, a także mogą być dostępne dla osób trzecich, w szczególności Odwiedzających - w zakresie określonym w tym Regulaminie.

6. Po wypełnieniu Aplikacji rejestracyjnej każdy Użytkownik, otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Z momentem zakończenia Rejestracji, to jest poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Moderacja, przed przesłaniem linku aktywacyjnego może trwać do 3 dni roboczych . W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości, dotyczących prawidłowości lub aktualności zawartych Danych Użytkownika w Aplikacji rejestracyjnej, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika, na wskazany przez niego w Aplikacji rejestracyjnej e-mail lub adres lub telefon o uzupełnienie, wyjaśnienie lub potwierdzenie/uwiarygodnienie Danych, również uzależniając od uzupełnienia, wyjaśnienia lub potwierdzenia/uwiarygodnienia tych Danych możliwość zakończenia procesu Rejestracji.

7. Z momentem zakończenia procesu Rejestracji, to jest poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ale wyłącznie w zakresie określonego w tym Regulaminie korzystania przez niego z Serwisu. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nie obejmuje natomiast jakkolwiek poszczególnych umów zawieranych przez Użytkownika (jako Wspierającego) z Organizatorem.

8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy wskazanej w pkt 7 powyżej (zdanie pierwsze), z zastrzeżeniem jednakże pkt 9 i 11, Użytkownik może od niej odstąpić bez wskazywania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (na adres e-mail info@scienceship.com) lub pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do tego Regulaminu). W przypadku formy pisemnej - dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia, wystarczy wysłanie przez Użytkownika pisma przed upływem tego terminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jednakże, jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, a także gdy Usługodawca przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, wykonał w pełni Usługę, za zgodą tego Konsumenta, umożliwiając Konsumentowi w tym okresie w szczególności: założenie Konta w Serwisie lub Wsparcie przez niego Projektu lub zostanie Organizatorem Projektu.

10. Możliwość odstąpienia przez Wspierającego będącego Konsumentem od poszczególnej umowy zawartej przez niego z Organizatorem (Wsparcie w zamian za Nagrodę) regulowana jest pomiędzy tymi Stronami, bez udziału Usługodawcy, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Jednakże, nie jest możliwe odstąpienie przez Konsumenta od ww. poszczególnej umowy z Organizatorem, jeżeli przedmiotem Nagrody w zamian za Wsparcie jest usługa zrealizowana przez Organizatora na rzecz Wspierającego (Konsumenta) przed upływem 14 dni od dokonania Wsparcia, a także w sytuacji, gdy przedmiotem Nagrody jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według zlecenia Wspierającego (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulka z autografem wybranym przez Wspierającego).

11. Użytkownik będący Konsumentem, poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta lub przez dokonanie Wsparcia wyraża wyraźną zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w pkt 8 powyżej. Po wykonaniu Usługi w ww. terminie, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy z Usługodawcą. Odpowiednio Użytkownik, poprzez każdorazowe dokonanie Wsparcia, wyraża zgodę na wykonanie świadczenia wzajemnego przez Organizatora przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w pkt 8 powyżej lub wynikającego z zawartej przez niego umowy z Organizatorem. Po wykonaniu świadczenia wzajemnego w ww. terminie, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od poszczególnej umowy z Organizatorem (Wsparcie w zamian za Nagrodę).

12. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, to jest Użytkownika lub Usługodawcę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może być również przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik realizuje Projekt i pozyskuje Zapłaty w jego zakresie, jako Organizator, a Projekt był zgłoszony przed końcem okresu wypowiedzenia, Umowa wygasa z dniem rozliczenia się przez Strony albo z dniem zakończenia czasu Projektu i uzyskiwania w jego ramach Zapłaty. Powyższe nie wyłącza lub nie ogranicza jakkolwiek zobowiązania Organizatora do przekazania Nagród dla Wspierających (w szczególności ramach zawartych z nimi poszczególnych umów), jako świadczenia wzajemnego oraz nie wyłącza obowiązków Organizatora dotyczących zapłaty przez niego podatków lub innych danin lub obciążeń publicznych, a także spełnienia wymogów formalnoprawnych, jeśli takie obowiązki w zakresie Projektu lub obowiązujących przepisów prawa będą istniały dla Organizatora lub miejsca realizacji przez niego Projektu.

§ 4. Zakładanie Projektu

1. W celu założenia Projektu, Użytkownik musi dokonać z sukcesem założenia Konta i podać Dane, określone jako obowiązkowe, w § 3 Regulaminu.

2. Użytkownik, wskazany w punkcie poprzedzającym, aby założyć nowy Projekt po zalogowaniu się na swoim Koncie, klika ze strony głównej Serwisu lub ze swojego menu Użytkownika, w link „Dodaj Projekt”, a następnie przechodzi do definiowania tego Projektu i informacji w jego zakresie (kilka wskazanych kroków). Informacje wskazywane przez Użytkownika, dla możliwości zgłoszenia tego Projektu do uruchomienia, obejmują (odpowiednio z zaznaczeniem, które informacje są obowiązkowe, a które są nieobowiązkowe):

 1. Język Projektu - do wyboru: język polski albo angielski – wybór takie powoduje, że Projekt wyświetla tylko w danej wersji językowej Serwisu: polskiej albo angielskiej (obowiązkowe)
 2. Nazwa Projektu (obowiązkowe);
 3. Kategoria – wybierana dla Projektu z listy (obowiązkowe)
 4. Waluta dla Projektu do wyboru: Złote (PLN) / EUR (obowiązkowe)
 5. Cel finansowy Projektu (kwota określona w walucie wskazanej w pkt 4) powyżej) – rozumiany jako, planowana łączna kwota finansowej Wsparcia, jaką chce uzyskać Organizator dla Projektu (zebranie pełnej kwoty finansowej nie jest jednak warunkiem uznania Celu finansowego Projektu za zrealizowany), określony w pełnych PLN albo EUR, przy czym nie mniej niż 2000 PLN lub odpowiadająca kwota w Euro (obowiązkowe).
 6. Miejsce realizacji Projektu (miasto) (obowiązkowe);
 7. Data zakończenia: nie krócej niż 20 dni oraz nie więcej niż 90 dni, który to okres pomniejszony może być o czas przeznaczony do moderacji i uruchomienia Projektu przez Usługodawcę w Serwisie (obowiązkowe);
 8. Adres (scienceship.com/project/nazwa-projektu) - Prosty link: www.scienceship.com/twoja-nazwa-Projektu (nieobowiązkowe);
 9. „Interesuje mnie opcja Wsparcia Całkowitego” jako opcja, którą zainteresowany jest Organizator (nieobowiązkowe);
 10. Krótszy opis (na kartę Projektu) – wyświetlany na wizytówce /karcie projektu (obowiązkowe);
 11. Wprowadzenie do projektu (obowiązkowe)
 12. Opis jak będzie realizowany Projekt (metodologia) (obowiązkowe)
 13. Znaczenie Projektu (nieobowiązkowe)
 14. Opis budżetu projektu (na co potrzebne są środki) (obowiązkowe)
 15. Harmonogram Projektu (opis głównych etapów i terminy) (obowiązkowe)
 16. Co zrobię z pieniędzmi, gdy nie uzbieram całej kwoty i jak będę realizował dalej Projekt? (obowiązkowe)
 17. Zdjęcie Projektu (miniatura) (obowiązkowe);
 18. Opis Zespołu (Zespół badawczy) (obowiązkowe);
 19. Kierownik zespołu: imię i nazwisko (obowiązkowe) – Organizator może być jednocześnie Kierownikiem zespołu pod warunkiem, że jest osobą fizyczną;
 20. Kierownik zespołu: tytuł naukowy i funkcja (obowiązkowe);
 21. Zdjęcie kierownika zespołu (obowiązkowe);
 22. Inni członkowie Zespołu: imię i nazwisko (maks. 4) (nieobowiązkowe);
 23. Inni członkowie Zespołu: tytuł naukowy i funkcja (maks. 4) (nieobowiązkowe);
 24. Nagrody przekazywane jako świadczenie wzajemne w zamian za Wsparcie: (suma wartości nagród może przewyższać kwotę stanowiącą Cel finansowy Projektu) (obowiązkowe), obejmujące, dla każdej poszczególnej Nagrody:
   a) Nazwa Nagrody (obowiązkowe),
   b) Cena Nagrody (cena wyrażona w pełnych Złotych lub pełnych Euro) (obowiązkowe),
   c) Liczba Nagród tego rodzaju (obowiązkowe),
   d) Opis Nagrody, w tym informacja kiedy będzie zapewniona (obowiązkowe);
 25. Partnerzy (nieobowiązkowe);
 26. Partner główny (nieobowiązkowe);
 27. Inni partnerzy (nieobowiązkowe);
 28. Dodatkowe informacje (nieobowiązkowe);
 29. Dodaj pliki do projektu (.doc, .pdf lub .odt).
 30. Zaznaczenie, czy Projekt ma opcję „Wsparcie całkowite” – co oznacza, że możliwe jest wysłanie przez Usługodawcę informacji o Projekcie do Inwestorów (zgłoszonych w ramach Serwisu), jeszcze przed jego publikacją w Serwisie, a także zaproszenie potencjalnych Inwestorów przez Usługodawcę do zapewnienia Wsparcia w Projekcie – na co wyraża zgodę Użytkownik. Zapewnienie „Wsparcia całkowitego” będzie realizowane w formie odrębnej umowy – w oparciu o indywidualne ustalenia i negocjacje Organizatora z Inwestorem prowadzone odrębnie, w tym w części poza Serwisem. Z tytułu zawarcia ww. odrębnej umowy, będzie należało się wynagrodzenie dla Usługodawcy w wysokości 6% (słownie: sześć procent) wartości zapewnianego „Wsparcia całkowitego”. Inwestor i Organizator są odpowiedzialny solidarnie za zapłatę wynagrodzenia dla Usługodawcy.
 31. W przypadku zaznaczenia opcji „Wsparcie całkowite” może zostać zdefiniowana przez Użytkownika jedna Nagroda Specjalna (wskazana pośród innych Nagród) dla potencjalnego Inwestora, która może być przedmiotem następnie indywidualnych ustaleń i negocjacji z Inwestorem prowadzonych odrębnie, w tym w części poza Serwisem.

Rubryki do wskazywania ww. informacji, zarówno obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, mogą zawierać ograniczenia ilościowe (np. ilość znaków) lub predefiniowaną treść do wyboru lub umożliwiać załączanie plików jedynie o określonym rozszerzeniu.

3. Minimalny, zaplanowany Cel finansowy Projektu, rozumiany jako łączna, planowana kwota Wsparcia, jaką chce uzyskać Organizator dla Projektu wynosi: w złotych polskich (albo w przeliczeniu na złote polskie z dnia zakładania Projektu) kwotę: 2000 zł (słowie: dwa tysiące złotych). Maksymalny Cel finansowy Projektu wynosi: w złotych polskich (albo w przeliczeniu na złote polskie z dnia zakładania Projektu) kwotę: 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

4. Wyłącznie Organizator odpowiada za treści, w tym pliki video, zdjęcia, teksty, zamieszczone w ramach informacji o Projekcie oraz za to, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają praw autorskich lub nie stanowią plagiatu, a także nie naruszają dóbr osobistych innych osób.

5. Organizator zobowiązany jest określić Nagrody, które stanowią świadczenie wzajemne i zostaną przekazane Wspierającym w zamian za udzielone przez nich Wsparcie. Powyższe w oparciu o poszczególne umowy zawierane pomiędzy Organizatorem a Wspierającym (Nagroda za Wsparcie). Organizator jest zobowiązany również podać przybliżony termin dostarczenia Nagrody do Wspierającego, który odpowiednio: a) w przypadku niewielkich nagród (np. „kubki”, „koszulki”, lub inne gadżety), w szczególności takich o wartości nie większej niż 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) sztuka lub takich, których dostarczenie jest niezależne od działań prowadzonych w Projekcie (np. nie są związane z publikacją przygotowaną w ramach Projektu), wynosi jednak nie więcej niż 60 dni kalendarzowych; b) pozostałych nagród wynosi jednak nie więcej niż 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych. Wskazany powyżej termin dostarczenia Nagrody, odpowiednio w ppkt a) i b) powyżej, liczony jest od dnia następnego po upływie daty zakończenia realizacji Projektu. Za dostarczenie Nagród oraz termin ich dostarczenia odpowiada tylko i wyłącznie Organizator. Na Organizatorze, będącym przedsiębiorcą, w związku z nabyciem Nagród przez Wspierających będących Konsumentami, ciążą obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

6. Projekt zawierający co najmniej informacje obowiązkowe, określone w pkt 2 powyżej, zostaje zgłoszony do weryfikacji Usługodawcy poprzez naciśnięcie przez Organizatora przycisku „Do weryfikacji”.

7. Zgłoszony Projekt polega weryfikacji przez Usługodawcę tylko i wyłącznie w zakresie jego zgodności z założeniami, polityką i działaniami Serwisu oraz Regulaminem, a w przypadku Projektów stanowiących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe może być on również weryfikowany przez Usługodawcę przy wsparciu Rady Naukowej działającej przy Usługodawcy (pełniącej funkcję opiniodawczą odnoszącą się tylko i wyłącznie do zgodności Projektu z założeniami, polityką i działaniami Serwisu oraz Regulaminem). Weryfikując Projekt Usługodawca lub Usługodawca przy wsparciu Rady Naukowej działa wyłącznie w oparciu o udostępnione przez Organizatora informacje oraz inne informacje nieodpłatne i ogólnodostępne za pośrednictwem sieci Internet, których uzyskanie nie jest uciążliwe dla Usługodawcy, co rozumie się w szczególności jako czasochłonne lub pracochłonne. Czas trwania weryfikacji projektu wynosi do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych. W przypadku Projektów z zaznaczoną opcją „Wsparcie całkowite” do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych. Dni robocze są rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowo wolnych dni od pracy w Polsce. Pozytywna weryfikacja Projektu przez Usługodawcę lub przez Usługodawcę przy wsparciu Rady Naukowej i jego opublikowanie w Serwisie nie oznacza jakkolwiek przyjęcia odpowiedzialności za ten Projekt i wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także nie oznacza jakkolwiek przyjęcia odpowiedzialności za dostarczenie Nagród do Wspierających przez Usługodawcę lub Radę Naukową lub jej poszczególnych Członków. Wyłącznie Organizator ponosi bowiem odpowiedzialność za Projekt, wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Nagród do Wspierających. Organizator zwolni w tym zakresie Usługodawcę od odpowiedzialności. Użytkownik udzielający wsparcia rozumie i wyraża zgodę na powyższe.

8. W przypadku zaznaczenia opcji „Wsparcie całkowite”, Organizator wyraża zgodę na przesłanie, przed opublikowaniem Projektu w Serwisie, informacji o tym Projekcie do podmiotów, z którymi współpracuje Usługodawca, a którzy są zarejestrowani w Serwisie jako Inwestorzy lub którzy współpracują z Usługodawcą, w celu zainteresowania ich całkowitym wsparciem Projektu, na zasadach ustalonych i wynegocjowanych odrębnie przez Inwestora z Organizatorem, w tym w części poza Serwisem. W przypadku znalezienia podmiotu, który udziela „Wsparcia całkowitego” i zawrze odpowiednią Umowę w tym zakresie, Projekt jest przeniesiony do archiwum. Pozytywna weryfikacja Projektu przez Usługodawcę lub przez Usługodawcę przy wsparciu Rady Naukowej i jego przesłanie do Inwestorów lub opublikowanie w Serwisie nie oznacza jakkolwiek przyjęcia odpowiedzialności za ten Projekt i wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za dostarczenie Nagród lub Nagród Specjalnych (jeśli zostały określone) do Wspierających/Inwestorów przez Usługodawcę lub Radę Naukową lub jej poszczególnych Członków. Wyłącznie Organizator ponosi bowiem odpowiedzialność za Projekt, wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Nagród/Nagród Specjalnych do Wspierających lub Inwestorów. Organizator zwolni w tym zakresie Usługodawcę od odpowiedzialności. Inwestor lub Użytkownik udzielający Wsparcia rozumie i wyraża zgodę na powyższe.

9. Usługodawca odmawia pozytywnej weryfikacji Projektu i zamieszczenia go w Serwisie, jeżeli Usługodawca, w zakresie posiadanych przez siebie informacji, stwierdzi że:

 1. Projekt jest niezgodny z prawem lub jest niezgodny z Regulaminem Serwisu lub jest niezgodny z założeniami, polityką lub działaniami Serwisu;
 2. Projekt jest niezgodny z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi zasadami etycznymi;
 3. Projekt zawiera treści pornograficzne lub treści drastyczne;
 4. Projekt nie spełnia wymogów prawnych, które są niezbędne dla jego realizacji lub nie ma potrzebnych zgód lub zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa (np. zgody komisji bioetycznej na rozpoczęcie badania klinicznego, pozwolenia na prowadzenie eksperymentu lub władz ośrodka naukowego, w którym Projekt miałby być realizowany);
 5. Realizacja Projektu potencjalnie naruszałaby obowiązujące przepisy prawa lub mogłaby być niebezpieczna dla osób trzecich;
 6. Użytkownik, będący Organizatorem, oferuje niedozwolone Nagrody na gruncie przepisów prawa lub do których to Nagród dostęp jest w szczególności ograniczany przez te przepisy, to jest: materiały pornograficzne, narkotyki lub środki odurzające, suplementy diety, tytoń, alkohol, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, usługi medyczne, materiały wybuchowe, broń palną i broń białą, żywe lub martwe zwierzęta, a także inne nagrody, w przypadku uznania ich przez Usługodawcę jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami;
 7. Celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami lub realizacja Projektu służyć ma celom lub działaniom innym niż deklarowane przez Użytkownika, a które to inne cele lub działania mogą być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami;
 8. Z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie mieści się w zakresie działania Serwisu lub założeniach lub polityce jego działania.
 9. W przypadku Projektów stanowiących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe co najmniej połowa członków Rady Naukowej działającej przy Usługodawcy i pełniącej funkcje opiniodawcze odnoszące się do zgodności Projektu z założeniami, polityką i działaniami Serwisu, nie zweryfikuje pozytywnie Projektu.
 10. Organizator, oferuje Nagrodę, która stanowi wynik realizacji Projektu lub do której przygotowania jest konieczne zebranie całej deklarowanej kwoty w Projekcie lub całkowita realizacja Projektu.

10. Możliwe jest oferowanie, jako Nagroda w Projekcie w zamian za udzielone Wsparcie, określonego działającego i w pełni sprawnego oraz bezpiecznego dla konsumentów urządzenia (lub urządzenia/rzeczy w ramach planowanej do produkcji serii) z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania postanowień wskazanych w zdaniu następnym. W przypadku oferowania jako Nagrody działającego i w pełni sprawnego oraz bezpiecznego dla konsumentów ww. urządzenia, , konieczne jest legalne dysponowanie tym urządzeniem przez Organizatora już w momencie zgłoszenia Projektu i posiadania wszelkich niezbędnych praw do wykorzystania tego urządzenia w Projekcie, w tym do przeniesienia jego własności na Wspierającego, a także posiadanie odpowiednich certyfikatów (np. CE), homologacji lub dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu tego urządzenia.

11. W przypadku technologii medycznych lub innych rozwiązań stosowanych w systemie ochrony zdrowia, dotyczących w szczególności produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, to technologie te (włączając odpowiednie modele, prototypy lub rozwiązania koncepcyjne, planowane badania itd. – o ile spełniają wymogi określone w przepisach prawa) mogą być wyłącznie „Nagrodami Specjalnymi” oferowanymi tylko i wyłącznie Inwestorom, o ile ich przekazanie lub udostępnienie lub sprzedanie praw do nich Inwestorom jest w pełni dopuszczalne prawnie w świetle obowiązujących przepisów prawa, Wskazana powyżej „Nagroda Specjalna” jest jednocześnie zawsze przedmiotem indywidualnych ustaleń i negocjacji pomiędzy Organizatorem i Inwestorem, w tym w części prowadzonych poza Serwisem, a jej przekazanie wymaga uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Organizatorem i Inwestorem. Rozliczenie przekazania ww. Nagrody Specjalnej odbywa się drogą przelewu bankowego lub w inny ustalony sposób (poza systemem PayPal), uzgodniony odrębnie w formie pisemnej, pomiędzy odpowiednio: Organizatorem, Wspierającym i Usługodawca.

12. Weryfikacja Projektu przez Usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest zakończona, z zastrzeżeniem pkt 13 tego paragrafu, przez opublikowanie Projektu w Serwisie.

13. Informacja na temat negatywnej weryfikacji (odmowy zatwierdzenia) Projektu przez Usługodawcę jest przesyłana do Użytkownika w drodze elektronicznej na podany przez niego adres email. Użytkownik ma prawo odwołania się od negatywnej weryfikacji (odmowy zatwierdzenia) Projektu w trybie określonym dla postępowania reklamacyjnego.

14. Projekt może być realizowany przez określony czas trwania, w ramach tego czasu może otrzymywać wsparcie od Wspierających. Czas trwania Projektu jest wyrażony w dniach i wynosi od 20 dni do 90 dni, który to okres pomniejszony może być o czas przeznaczony do moderacji i uruchomienia Projektu przez Usługodawcę w Serwisie. Nie jest możliwe przedłużenie czasu trwania Projektu.

15. Ilość środków finansowych stanowiących sumę Wsparcia jest widoczna przez cały czas trwania Projektu i aktualizowana regularnie.

16. Projekt jest uznany za zrealizowany niezależnie od tego, czy uda się osiągnąć Cel finansowy Projektu podczas jego czasu trwania, aż do dnia jego Daty zakończenia. Brak osiągnięcia Celu Projektu nie zwalnia Organizatora od przekazania Nagród Wspierającym, jako świadczenia wzajemnego za Wsparcie, a także obowiązku dokonania urzędowych formalności lub zapłaty podatków lub innych danin publicznych przez Organizatora, jeśli taki obowiązek powstanie. Organizator ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność przed Wspierającymi, a także przed administracją publiczną, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami.

17. W razie zakończenia Projektu bez osiągnięcia Celu finansowego Projektu - rozumianego jako, planowana łączna kwoty finansowej, jaką chce uzyskać Organizator dla Projektu, Organizator może zgłosić Projekt kolejny raz w Serwisie, ale w zakresie takiej kwoty, jakiej zabrakło do realizacji poprzedniego celu Projektu.

18. W związku z realizacją Projektu Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku lub innych danin publicznych zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa lub prawa właściwego ze względu na siedzibę Organizatora, obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

§ 5. Wsparcie Projektu

1. W celu wsparcia Projektu Użytkownik, który chce zostać Wspierającym powinien zalogować się w Serwisie.

2. Użytkownik, który chce zostać Wspierającym klika na ikonę „Wybierz nagrodę” w ramach opublikowanego Projektu. Wspierający wybiera tym samym Nagrodę stanowiącą świadczenie wzajemne. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do systemu PayPal płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie, chyba że dokona płatności. W przypadku gdy wpłata dokonywana jest w innej walucie niż realizowany jest Projekt, zostanie ona automatycznie przewalutowana na walutę Projektu, zgodnie z warunkami operatora płatności. Maksymalna kwota całkowitego wsparcia jaka może być udzielona przez Wspierającego w Projekcie wynosi łącznie kwotę nie większą niż 15 000 Euro (słownie: piętnaście tysięcy Euro) (albo równowartość w PLN tej kwoty) w zamian za wybraną Nagrodę lub Nagrody (niezależnie od liczby rodzajów wybranych Nagród). Wspierający Klikając "Płacę" potwierdza, iż rozumie, że przyczynia się do postępu w pracach w Projekcie i nie dokonuje bezpośredniego zakupu. Nagrody są zarządzane przez Organizatorów Projektów i nie mogą być gwarantowane przez Usługodawcę.

3. W przypadku opcji „Wsparcie całkowite” realizacja płatności odbywa się drogą przelewu bankowego lub w inny ustalony sposób (poza systemem PayPal), uzgodniony odrębnie w formie pisemnej, pomiędzy Organizatorem, Wspierającym i Usługodawca.

4. Z tytułu dokonanego Wsparcia, Wspierającemu przysługuje wybrana i opłacona Nagroda, stanowiąca świadczenie wzajemne od Organizatora.

5. Z chwilą Wsparcia Projektu, zostaje zawarta poszczególna umowa pomiędzy Wspierającym a Organizatorem. Z tą samą chwilą, Wspierający wyraża zgodę dla Usługodawcy na przekazanie Organizatorowi Danych Wspierającego (odpowiednio: imię i nazwisko lub pełna nazwa , adres, nr telefonu, e-mail) celem wykonania przez Organizatora poszczególnej umowy zawartej ze Wspierającym, w tym obejmującej dostarczenie Nagrody. Organizator może wykorzystać tylko i wyłącznie Dane Wspierającego do dostarczenia Nagrody i wywiązania się z zawartej umowy ze Wspierającym. Organizator nie będzie wykorzystywał Danych Wspierających w inny sposób niż wskazany w zdaniu poprzedzającym. Złamanie tego postanowienia przez Organizatora stanowi rażące naruszenie Regulaminu.

6. Użytkownik, będący Organizatorem, może jednocześnie być Wspierającym swój Projekt. Użytkownik może być jednocześnie Organizatorem dla maksymalnie dwóch różnych, trwających w tym samym czasie Projektów. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Projektów objętych wyłącznie opcją „wsparcie całkowite”.

7. Wspierający – poza wyjątkami określonymi w Regulaminie lub wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa - nie może wycofać udzielonego przez niego wsparcia Projektu i przekazanego Wsparcia, nawet jeżeli Projekt osiągnął już wyznaczony cel Projektu – to jest zebrał łączną kwotę finansową, jaką chciał uzyskać Organizator dla Projektu.

8. Zbierane Wsparcie Projektu przez Organizatora zostanie pomniejszone o: opłaty na rzecz dostawcy systemu Pay-Pal (zgodnie z przedstawionymi przez niego wartościami https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL#16) oraz prowizję należną Usługodawcy w wysokości brutto 6%, (słownie: sześciu procent) od wartości Wsparcia, na co Organizator wyraża zgodę i uwzględnia w przygotowanym przez siebie budżecie Projektu.

9. Wpłaty dokonywane przez Wspierających wpływają na bieżąco na konto Organizatora u dostawcy systemu PayPal, po potrąceniu kwot, o których mowa w ust. 8 (opłaty na rzecz dostawcy systemu PayPal) oraz kwot Wynagrodzenia przekazywanych na konto Usługodawcy. W przypadku niemożności realizacji Nagród określonych w Projekcie, w szczególności wskutek ogłoszenia upadłości (lub postępowania o podobnym rodzaju), rozpoczęcia likwidacji bądź też otrzymania decyzji o usunięciu Organizatora, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszystkie zebrane kwoty Wspierającym, na swój koszt i ryzyko.

10. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Projektu lub wykonanie przez niego poszczególnych umów zawartych ze Wspierającymi. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, w tym opisanych w pkt 9 zdanie drugie, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Projektu z Serwisu.

§ 6. Warunki korzystania z Serwisu

1. Nie jest dozwolone lub dopuszczalne korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a także zawartą Umową.

2. Nie jest dozwolone lub dopuszczalne powielanie, kopiowanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, jego logo, oznaczeń i znaków towarowych, bez uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Usługodawcy. Powyższe z wyłączeniem jedynie sytuacji, gdy w ramach Serwisu Usługodawca udostępnia logo, oznaczenia lub znaki towarowe w celu korzystania z nich przez Użytkowników wraz z określeniem zasad, na jakich takie korzystanie może się odbywać.

3. Użytkownik nie może kopiować lub wykorzystywać materiałów, tekstów, dokumentów, które mogą naruszać prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej innych osób, w tym również Usługodawcy. 

4. Wszelkie pliki graficzne, filmy i teksty lub inne materiały muszą być zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów prawa oraz nie naruszający praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich lub ich dóbr osobistych. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików graficznych, filmów i tekstów lub innych materiałów w drodze ich poprawiania, usuwania lub uzupełniania samodzielnie albo przez Usługodawcę. Edycji nie podlegają informacje w Projekcie, które zostały określone jako obowiązkowe - zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu, chyba że Usługodawca wyrazi na to odrębną zgodę i wprowadzi odpowiednie zmiany.

5. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów i tekstów lub innych materiałów w Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej i bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Umowa licencyjna, o której mowa zdaniu poprzedzającym, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia z dwuletnim okresem wypowiedzenia, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

6. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań, które uniemożliwią lub utrudnią działanie Serwisu lub zakłócą jego prawidłowe funkcjonowanie dla siebie, Usługodawcy lub innych Użytkowników. 

7. Użytkownik zobowiązany jest nie zamieszczać w Serwisie, w dowolnej jego części, treści wulgarnych, rasistowskich, naruszających dobre obyczaje lub naruszających obowiązujące przepisy prawa lub naruszających prawa osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w szczególności takich, które stanowi niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Usługodawca może przesyłać do i otrzymywać wiadomości od Użytkowników w ramach Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji na temat przerw technicznych lub utrudnień w działaniu Serwisu, dotyczących np. awarii serwerów, łączy, czy innych kwestii, związanych z przyczynami natury technicznej bądź spowodowanymi siłą wyższą, a także innych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 7. Wyłączenie funkcjonowania Konta Użytkownika lub jego usunięcie

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem i zawartą Umową, a także dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz poszanowaniem praw osób trzecich.

2. W przypadku naruszenia postanowień przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego lub naruszenia praw osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia funkcjonowania Konta Użytkownika lub wyłączenia Użytkownikowi dostępu do części treści lub Usług w ramach Serwisu. O czasowym lub bezterminowym wyłączeniu funkcjonowania Konta, Użytkownik zostaje poinformowany w formie e-maila na wskazany przez siebie adres.

3. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, w szczególnie rażących przypadkach Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w sposób trwały. Powyższe jest możliwe w szczególności w przypadku wezwania – co najmniej w formie elektronicznej - przez Usługodawcę do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika i braku zaprzestania tych naruszeń w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia wysłania wezwania. Usunięcie Konta użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 3 pkt 12 Regulaminu, przy czym Usługodawca – w przypadku gdy realizowany jest Projekt – podejmuje jednostronną decyzję o jego przerwaniu. O usunięciu Konta, Użytkownik zostaje poinformowany w formie e-maila na wskazany przez siebie adres.

4. W przypadkach wskazanych w tym paragrafie, Użytkownikowi przysługuje odwołania się, realizowane w formie zgłoszenia reklamacji określonej w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Działanie Serwisu i odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonowania Serwisu w wybranym przez siebie terminie w celu jego aktualizacji, przeglądu technicznego, weryfikacji stosowanych rozwiązań, utrzymania lub uaktualnienia. Usługodawca poinformuje o wyłączeniu lub ograniczeniu funkcjonowania Serwisu poprzez zamieszczenie informacji w nim na ten temat.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbycia lub przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, a także prawo do ograniczenia jego funkcjonowania lub jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych lub innych informacji, w tym dotyczących Projektów, zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

4. W przypadku uzyskania informacji przez Usługodawcę, że Dane lub inne informacje, w tym dotyczące Projektów, zamieszczone przez Użytkowników są sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca, może zwrócić się do Użytkownika o weryfikację lub modyfikację tych Danych lub innych informacji lub może zablokować wyświetlanie tych Danych lub innych informacji do czasu ich weryfikacji lub modyfikacji. Użytkownik może się odwołać od powyższego zablokowania wyświetlania Danych lub innych informacji zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w Regulaminie.

5. Usługodawca ma prawo, które sobie zastrzega, do zawieszenia lub przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik może się odwołać od powyższego zawieszenia lub przerwania lub odwołania zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidziana w Regulaminie. W przypadku zawieszenia Projektu, czas jego trwania zostaje przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych lub innych informacji zamieszczonych przez Użytkowników, w tym dotyczących Projektów, dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

7. Usługodawca nie nadzoruje wykonania oraz terminowości realizacji Projektów zamieszczonych w Serwisie lub właściwości Nagród lub zasad i terminu ich dostarczenia, a także nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom, będącym Organizatorom, Serwis w celu prowadzenia przez Projektu i uzyskiwania wsparcia finansowego oraz wsparcia, przy czym Usługodawca nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Wspierającymi a Organizatorem. Organizator i Wspierający rozumieją i akceptują powyższe.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem systemu Pay-Pal. Uwagi lub zastrzeżenia związane z działaniem transakcji płatniczych (przelewów lub serwisu płatności internetowych), Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu obsługującego przelewy elektroniczne lub dostawcy systemu Pay-Pal.

9. O ile wsparcie od Wspierającego dla Organizatora miałoby przekroczyć równowartość w PLN kwoty 15.000,00 Euro, podlegać będzie ono rejestracji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek ten dotyczy wskazanej kwoty również w przypadku, kiedy udzielone wsparcie jest wynikiem więcej niż jednej operacji finansowej, o ile są one ze sobą powiązane. W taki przypadku, Organizator zostanie zobowiązany do podania informacji zgodnie ze wskazaną ustawą, pod rygorem odmówienia dostępu do Serwisu w zakresie finansowania przedmiotowego Projektu.

10. W związku z uzyskiwaniem przez Wspierających, w zamian za przekazane przez nich Wsparcie, świadczeń wzajemnych w postaci Nagród, jakie uzyskują Wspierający od Organizatorów, nie mają w szczególności zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Nie jest jakkolwiek dopuszczalne organizowanie zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w ramach Serwisu. Jeśli Organizator zamierza przeprowadzić bądź przeprowadził na pomocą Serwisu zbiórkę publiczną, to tylko i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie, w tym – odpowiedzialność prawną lub podatkową.

11. Usługodawca nie ponosi oraz nie może ponosić odpowiedzialności za brak dopełnienia przez Użytkownika lub Użytkownika będącego Organizatorem, jakichkolwiek ciążących na tym Użytkowniku obowiązków informacyjnych lub rozliczeniowych oraz podatkowych lub w zakresie danin publicznych ani innych obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Usługodawca nie ponosi oraz nie może ponosić odpowiedzialności za kształt, formę prawna oraz treść umów zawieranych pomiędzy Organizatorami a Wspierającymi, a także za realizację tych umów. Użytkownicy rozumieją i akceptują powyższe.

§ 9. Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania lub wnioski wskazane wprost w niniejszym Regulaminie, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail: info@scienceship.com

2. Reklamacje są rozpatrywane, gdy łącznie:

 • 1) Zostały złożone przez Użytkownika w formie listu elektronicznego (na adres e-mail).
 • 2) Zostały złożone na adres email lub korespondencyjny wskazany w pkt 1 tego paragrafu.
 • 3) Wskazują na powód złożenia reklamacji lub przedstawiają informacje, na temat oczekiwań Użytkownika;
 • 4) Zawierają aktualne dane Użytkownika.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku zawarcia niejasnych treści lub sformułowań w reklamacji lub braku kompletności jej treści, Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika odpowiednio o: wyjaśnienie lub doprecyzowanie lub uzupełnienie treści reklamacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, a w razie bezskutecznego wezwania, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Wskazany w zdaniu pierwszym termin dla Usługodawcy do rozpatrzenia reklamacji biegnie dopiero od momentu uzyskania od Użytkownika wskazanych w wezwaniu odpowiednio: wyjaśnień lub doprecyzowań lub przekazania uzupełnionej treści reklamacji.

4. Odpowiedź i rozstrzygnięcie reklamacji przesyła Usługodawca na adres e-mail Użytkownika.

§ 10. Opcje

1. Opcje, jako rozwiązania dotyczące wspierania finansowego lub innego dla wybranych Projektów lub Organizatorów, mogą być tworzone przez Usługodawcę zgodnie z jego decyzją. Opcje mogą mieć charakter stały lub czasowy. Opcje są oznaczane jako „Opcja (nazwa)”. Opcje mogą być realizowane przy współpracy z osobami trzecimi.

2. Usługodawca może oznaczyć w Serwisie Projekty, które są objęte Opcją, w tym poprzez odpowiednie graficzne ich wyróżnienie.

3. W zakresie rozwiązań Opcji mogą być określone odrębne warunki w drodze „Regulaminu Opcji”, które mogą dotyczyć w szczególności samych Projektów, ich grup, Nagród lub warunków realizacji Projektów.

4. Użytkownik, będący Organizatorem, decyduje, czy Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem „Opcji” (w oparciu o dodatkowy Regulamin Opcji, a w zakresie w nim nieuregulowanym o ten Regulamin) czy na standardowych zasadach (w oparciu o niniejszy Regulamin). W przypadku decyzji o realizacji Projektu z wykorzystaniem „Opcji” Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin Opcji, która to akceptacja powoduje zmianę Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Opcji.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Użytkownika posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa oraz w wersji elektronicznej zamieszczony pod adresem www.scienceship.com . Regulamin ten może być pozyskany, odtworzony i utrwalany za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 (słownie: siedmiu) dni od ich publikacji w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, to może wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: info@scienceship.com . W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, do czasu wygaśnięcia Umowy zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu, która to Umowa obowiązuje w przypadku, gdy:

 • 1) Użytkownik nie prowadzi jako Organizator Projektu – do chwili wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu;
 • 2) Użytkownik realizuje Projekt i pozyskuje Zapłaty w jego zakresie, a Projekt był zgłoszony przed wejściem w życie zmian, Umowa wygasa z dniem rozliczenia się przez Strony albo z dniem zakończenia czasu Projektu i uzyskiwania w jego ramach Zapłaty.

3. Zmiana Regulaminu wskazana w pkt 2 powyżej, nie wpływa w żaden sposób na wykonanie - zawartej przed dniem jej wprowadzenia - umowy pomiędzy Wspierającym a Organizatorem dotyczącej wsparcia danego Projektu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją przez Usługodawcę niniejszego Regulaminu lub wynikające lub pozostające w związku z zawartymi Umowami pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w braku osiągnięcia takiego rozwiązania polubownego, przekażą je do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny, właściwy dla adresu ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.

6. Załącznik: formularz odstąpienia od Umowy.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 26-04-2016 r.

 

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000 zł., adres email: info@scienceship.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wersja PDF Załącznika jest dostępna pod poniższym linkiem:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - Scienceship.com.pdfPartnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX