Regulamin Serwisu ScienceShip

dotyczący organizacji Konkursów
(gamification)


 

„REGULAMIN ORGANIZACJI KONKURSÓW”

- Regulamin Serwisu „Scienceship.com”

– dotyczący organizacji Konkursów (gamification)

§ 1. Postanowienia wprowadzające

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Organizacji Konkursów”) określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.scienceship.com, w zakresie publikacji i realizacji Konkursów. Konkursy te oznaczone są jako „Konkursy”. Regulamin określa także zasady zawierania Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz wskazuje a na zobowiązania Usługodawcy wobec Użytkownika oraz na prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy z Usługodawcą. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

2. Regulamin Serwisu opiera się w szczególności na przepisach:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, dalej również „Kodeks cywilny”);
 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej również: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”);
 4. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827, dalej również: „ustawa o prawach konsumenta”);
 5. ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299, dalej również: „ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”).

3. W ramach Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu, w jego wersji obowiązującej w danym momencie, zamieszczony w Serwisie „www.scienceship.com”. Regulamin ten należy odróżnić od „Regulaminu Konkursu”, który jest załączany i odnosi się do poszczególnego Konkursu oraz określa zasady organizacji Konkursu oraz relacje pomiędzy jego Organizatorem a Uczestnikami.
 2. Serwis – serwis internetowy, który znajduje się pod adresem „www.scienceship.com”, służący w części, określonej tym Regulaminem, organizacji i prowadzeniu Konkursów (grywalizacji), dotyczących szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności. Druga część Serwisu służy organizowaniu i wspieraniu społecznościowemu projektów z zakresu szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności – podlega ona odrębnemu regulaminowi: „Regulamin Crowdfunding - Regulamin Serwisu Scienceship – dotyczący wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)”. Nazwa „Scienceship”, inne oznaczenia Serwisu, stosowane oprogramowanie i rozwiązania informatyczne oraz dane Serwisu podlegają ochronie prawnej. W ramach Serwisu, Usługodawca za pośrednictwem sieci Internet świadczy Usługi dla Użytkowników. Serwis jest prowadzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, a wybór wersji językowej ma wpływ na wyświetlanie Konkursów i Danych Użytkowników.
 3. Usługodawca – właściciel Serwisu, którym jest Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000 zł., adres email: info@scienceship.com
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w szczególności działając jako „Organizator” lub „Uczestnik”. Istnieją dwie grupy Użytkowników: (i) osoby fizyczne, które korzystają z Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego), które są zwane dalej „Konsumentami” oraz (ii) wszelkie inne osoby, to jest przedsiębiorcy (w tym również indywidualne działalności gospodarcze) lub inne podmioty lub instytucje, które są zwani dalej „Instytucjami”. W celu zgłoszenia zarejestrowania się przez Użytkownika, jako „Instytucja”, musi on zaznaczyć w formularzu: „Zarejestruj się jako Instytucja” – inaczej rejestracja będzie prowadzona jak dla „Konsumenta”. Użycie w Regulaminie zwrotu „Użytkownik” oznacza obie ww. grupy, natomiast odpowiednio: „Konsument” albo „Instytucja” wyłącznie jedną z tych grup.
 5. Organizator – Użytkownik, który zgłasza i zamieszcza w Serwisie przygotowany i organizowany przez siebie Konkurs, za którego przygotowanie, organizację i realizację oraz rozliczenie się oraz wywiązanie się z Nagród wyłącznie odpowiada, w tym w szczególności przed innymi Użytkownikami lub Uczestnikami lub właściwymi organami administracji publicznej. Usługodawca, na warunkach określonych w tym Regulaminie, udostępnia Organizatorowi funkcjonalności w ramach Serwis w celu organizacji Konkursu przez tego Organizatora.
 6. Konkurs – Zgodne z założeniami, polityką i działaniami w Serwisie, przedsięwzięcie, dotyczące szeroko rozumianej: nauki, badań naukowych, działalności badawczo-rozwojowej, wynalazczości, opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i wzorów lub edukacji i działalności popularno-naukowej, pogłębiania współpracy w obszarze nauki opartej na zaufaniu i wiarygodności, które jest organizowane i prowadzone przez Organizatora oraz przewiduje rywalizację innych Użytkowników, będących Uczestnikami i realizujących określone Zadanie Konkursowe, o przewidziane w tym Konkursie Nagrody. „Wprowadzenie do Konkursu”, „Zadanie Konkursowe i kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu”, „Harmonogram i przebieg Konkursu”, określenie „kto może brać udział w Konkursie i opis Nagród” oraz „opis dodatkowy” wraz z załączonym Regulaminem Konkursu stanowią łącznie: „Opis Konkursu”. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na podstawie załączonego do tego Konkursu „Regulaminu Konkursu” (umieszczanego jako plik załączony do Konkursu – w części „Opis dodatkowy”). Przykładowe Regulaminy Konkursów znajdują się pod linkiem: http://scienceship.com/dokumenty-do-konkursow i mogą być załączone przez Organizatora do Konkursu. Zastosowanie przez Organizatora innych, niż wyżej wymienione Regulaminów Konkursów wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 7. Uczestnik – Użytkownik, który dobrowolnie bierze udział w Konkursie poprzez łącznie: realizację określonego Zadania Konkursowego i zgłoszenie się w Konkursie (kliknięcie przycisku: „Zgłoś się” w ramach informacji o Konkursie. Po kliknięciu tego przycisku następuje automatyczne wypełnienie zgłoszenia i zawarcie w nim: „imienia, nazwiska / nazwy, adresu e-mail, numeru kontaktowego, a także konieczne jest ręczne wpisanie treści zgłoszenia oraz opcjonalnie dodanie pliku” a także klinknięcie „wyślij zgłoszenie”). Uczestnik, który wygrał Konkurs otrzymuje Nagrodę określoną i zapewnianą przez Organizatora. Uczestnik, który wygrał Konkurs jest zwany dalej również: „Zwycięzcą Konkursu”. Może być większa liczba „Zwycięzców Konkursu” z jednoczesnym zaznaczeniem, który z nich otrzymuje „Nagrodę główną”, a który „Nagrody dodatkowe” lub z określeniem miejsca tych Zwycięzców Konkursu. Warunkiem udziału Użytkownika, jako Uczestnika w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja przez niego łącznie: niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Konkursu.
 8. Nagroda – świadczenie (w tym pieniężne lub rzeczowe) lub usługa określona i zapewniona przez Organizatora, która jest przekazywana przez niego dla Uczestnika, który łącznie: zrealizował Zadanie Konkursowe, zgłosił się w Konkursie (przycisk: „Zgłoś się”), a także który następnie został wskazany przez Organizatora jako Zwycięzca Konkursu. Wartość Nagrody ustala Organizator, który także gwarantuje ich przekazanie do Zwycięzcy Konkursu. Organizator wskazuje „Nagrodę główną” w Konkursie, która jest wyświetlana w ramach krótkiego opisu Konkursu oraz w części Opisu Konkursu opis Nagrody głównej i Nagród dodatkowych (w części: „Kto może brać udział w konkursie i opis Nagród”) . Organizator może wskazać „Nagrodę dodatkową”, która jest wskazywana wyłącznie w części Opisu Konkursu: opis Nagrody głównej i Nagród dodatkowych. Organizator określa liczbę i rodzaj poszczególnych Nagród.
 9. Usługa – usługa świadczona dla Użytkownika drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin.
 10. Umowa – Umowa – umowa o świadczenie Usług droga elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą stanowi Umowę zawieraną na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 11. Konto – indywidualne Konto Użytkownika (profil), do którego ma on dostęp za pomocą swojego login’u i hasła.
 12. Dane - dane Użytkownika przetwarzane w celu realizacji Umowy i korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu oraz przekazania mu Nagrody przez Organizatora, w którego Konkursie ten Użytkownik zgłosił się jako Uczestnik. W przypadku Użytkowników, będących osobami fizycznymi, Danymi przetwarzanymi, za ich dobrowolną zgodą, mogą być w szczególności ich dane osobowe. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest administratorem tych danych. Konieczne jest również zaakceptowanie, w trakcie Rejestracji, przez Użytkownika „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com”, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, dla możliwości korzystania z Serwisu jako Użytkownik.
 13. Rejestracja – łącznie czynności polegające na: podaniu przez Użytkownika określonych Danych, które umożliwiają mu, po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Usługodawcę, a następnie poprzez naciśnięcie przez Użytkownika linku aktywacyjnego otrzymanego na e-mail wskazany przez Użytkownika, rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu.
 14. Aplikacja rejestracyjna – elektroniczny formularz wypełniany w celu Rejestracji Użytkownika dostępny w Serwisie.
 15. Zdanie konkursowe – wskazane przez Organizatora, w ramach Opisu Konkursu, zadanie, które ma być wykonane przez Uczestnika w ramach Konkursu. Spośród zrealizowanych i zgłoszonych przez Uczestników Zadań Konkursowych, którzy to Uczestnicy jednocześnie zgłosili się w Konkursie (poprzez kliknięcie przycisku: „Zgłoś się” w ramach informacji o Konkursie), Organizator wybiera według ustalonych przez siebie kryteriów zrealizowane Zadanie Konkursowe (Uczestnik, które je zgłosił zostaje Zwycięzcą Konkursu). Zadaniem Konkursowym może być w szczególności: projekt lub rozwiązanie lub działanie lub pomysł lub koncepcja.
 16. Regulamin Konkursu – regulamin, który jest wskazany i stosowany przez Organizatora w odniesieniu do poszczególnego Konkursu, który określa zasady organizacji tego konkretnego Konkursu i udziału w nim Uczestników, a także ich prawa i obowiązki oraz określa relacje w jego ramach pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
 17. Odwiedzający – podmiot/osoba niezarejestrowana jako Użytkownik, odwiedzająca Serwis w celach informacyjnych, lecz niekorzystający z jego pełnej funkcjonalności.
 18. Login – ciąg znaków, wprowadzanych przez Użytkownika na etapie Rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas logowania do i w celu korzystania z Serwisu.
 19. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
 20. Wynagrodzenie - Wynagrodzenie - środki należne Usługodawcy od Organizatora w zamian za Usługi, świadczone przez Usługodawcę na rzecz tego Organizatora, polegające w szczególności na możliwości publikacji i realizacji Konkursu przez Organizatora w Serwisie, które stanowią ustaloną kwotę opłaty płaconej przez Organizatora z tytułu rozpoczęcia Konkursu, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie http://scienceship.com/bezpieczenstwo-platnosci.
 21. Newsletter lub wiadomości od Serwisu – wiadomości przesyłane w formie elektronicznej do Użytkowników, dotyczące informacji o Usługach, Serwisie, jego działaniu lub funkcjonalnościach, a także realizowanych aktualnie Projektach, Konkursach i wsparciu Użytkowników lub o działaniach Usługodawcy dotyczących Usług. Użytkownik Rejestrując się w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ww. Newslettera lub wiadomości od Serwisu, co potwierdza przez akceptację „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com”.
 22. Notatki – funkcjonalność umożliwiająca Organizatorowi wstawianie notatek załączanych do Konkursu, dotyczących w szczególności informacji o realizacji Konkursu, która może być stosowana jako forma komunikacji z Użytkownikami.
 23. Komentarze – funkcjonalność zapewniająca możliwość wstawiania komentarzy przez Użytkowników w odniesieniu do Konkursów, która w szczególności służy możliwości zadania pytań Organizatorowi lub wyrażenia rekomendacji dla Konkursu.
 24. Patron Serwisu lub Partner Serwisu – tytuły wyróżniające Użytkowników, którzy współpracują z Serwisem i korzystają z jego funkcjonalności na zasadach uzgodnionych odrębnie z Usługodawcą, pod warunkiem nienaruszania praw i obowiązków pozostałych Użytkowników w Serwisie. Patron lub Partner mogą w szczególności rekomendować określone kategorie Projektów lub propagować Serwis lub realizowane w jego ramach Projekty lub Konkursy. Patron Serwisu lub Partner Serwisu są odrębnymi osobami/podmiotami od wskazywanych przez Organizatora w Projektach: „Partnerów”, to jest „Głównego Partnera” i „Innych Partnerów”, które odnoszą się do Projektu.
 25. Inwestor – Użytkownik, który w ramach procesu Rejestracji zaznaczył opcje, że chce być również Inwestorem oraz otrzymywać informacje jako potencjalny Inwestor. Inwestor wyraża zgodę jednocześnie na otrzymywanie „wiadomości dla Inwestora” wysyłanych przez Usługodawcę, dotyczących Projektów, w ramach których zaznaczona została opcja „Wsparcie Całkowite”.
 26. Opcja (nazwa) – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, dotyczące wspierania Konkursów lub ich Organizatorów, które może być uregulowane w sposób w całości albo częściowo odmienny od postanowień tego Regulaminu. Opcja (nazwa) może być uregulowana na podstawie odrębnego „Regulaminu Opcji (nazwa)”, który będzie określał jej warunki.

§ 2. Ogólne warunki Usług

1. Korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług jest realizowane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, który zapewnia przetwarzanie, przechowywanie oraz odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług, Użytkownik powinien posiadać i korzystać z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Użytkownik powinien dysponować co-najmniej: (i) systemem operacyjnym: Windows 7 lub nowszym, OS X 10.9 lub nowszym, (ii) procesorem: co najmniej 2 x 2GHx, (iii) Pamięć RAM: co najmniej 2 GB, (iv) przeglądarką: Firefox 35 lub nowszą, Internet Explorer 9 lub nowszą, Chrome 40 lub nowszą, Safari 8 lub nowszą. Użytkownik oświadcza, iż rozumie i akceptuje, że ze względu na uwarunkowania techniczne i konfigurację urządzeń za pomocą których Użytkownik przegląda treści Serwis, pewne jego funkcje mogą być dla niego niedostępne.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne Użytkownika, w szczególności związane z działaniem dostawców usług teleinformatycznych, które mogą mieć wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności i Usług, a także wynikające z przerwania przetwarzania, przechowywania oraz odbierania i wysyłania danych lub ich zniszczenia wynikającego z działania tych dostawców usług lub stosowania przez Użytkownika urządzeń i przeglądarki nie spełniających wymagań określonych w punkcie poprzedzającym.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja Użytkownika będącego Konsumentem, odbywa się poprzez założenie przez niego Konta w Serwisie. W celu założenia Konta Konsument wypełnia Aplikację rejestracyjną znajdującą się w Serwisie pod adresem: „www.scienceship.com”. W Aplikacji rejestracyjnej Konsument wskazuje w niżej wymienione Dane. Dane są określone w następujący sposób z podziałem na: a) obowiązkowe albo nieobowiązkowe (wymagane albo nie do Rejestracji); b) zmieniane przez Użytkownika (który zarejestrował Konto w Serwisie) lub Usługodawcę albo zmieniane przez Usługodawcę (na żądanie Użytkownika, który zarejestrował Konto w Serwisie); c) widoczne dla: (i) wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy; (ii) wyłącznie Usługodawcy; (iii) Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu. Dane wskazywane przez Konsumenta obejmują:

 1. Login Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 2. Imię i nazwisko Użytkownika: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 3. Tytuł naukowy Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 4. Numer PESEL albo inny numer identyfikacyjny Użytkownika (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako numer właściwy dla adresu wskazanego przez Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 5. E-mail Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 6. Telefon Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 7. Adres siedziby Użytkownika (ulica, numer budynku, miasto, kod, państwo zamieszkania Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu. Adres ten jest jednocześnie miejscem do wysłania Nagrody, chyba że przekazanie Nagrody zostało inaczej określone w Konkursie.
 8. Miejsce pracy Użytkownika (nazwa): a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 9. Inne identyfikatory (Researcher ID, ORCID) – nazwa bazy i numer: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 10. Adres strony www Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 11. Obszar zainteresowań Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 12. Nota biograficzna Użytkownika: a) nieobowiązkowa, b) zmieniana przez Użytkownika, c) widoczna dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 13. Zdjęcie lub Avatar Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 14. Czy Użytkownik jest również Inwestorem: a) nieobowiązkowe, b) zmieniany przez Usługodawcę, c) widoczny dla Usługodawcy oraz Organizatorów, których Projektami lub Konkursami jest zainteresowany Użytkownik, działając jako Inwestor.

Serwis podczas Rejestracji nadaje Konsumentowi unikalny numer „Scienceship ID”, który jest widoczny dla Usługodawcy. Serwis automatycznie przypisuje Użytkownikowi w ramach jego Konta informacje o założonych przez niego Projektach oraz Projektach, w ramach których udzielił on Wsparcia.

2. Rejestracja Użytkownika będącego Instytucją, odbywa się, poprzez założenie przez nią Konta w Serwisie. W celu założenia Konta Instytucja, wypełnia Aplikację rejestracją znajdującą się w Serwisie pod adresem: „www.scienceship.com”. W Aplikacji rejestracyjnej Instytucja wskazuje niżej wymienione Dane. Dane są określone w następujący sposób z podziałem na: a) obowiązkowe albo nieobowiązkowe (wymagane albo nie do Rejestracji); b) zmieniane przez Użytkownika (który zarejestrował Konto w Serwisie) lub Usługodawcę albo zmieniane przez Usługodawcę (na żądanie Użytkownika, który zarejestrował Konto w Serwisie); c) widoczne dla: (i) wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy; (ii) wyłącznie Usługodawcy; (iii) Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu. Dane wskazywane przez Instytucję obejmują:

 1. Login Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 2. Pełna nazwa Użytkownika: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 3. Forma prawna Instytucji: indywidualna działalność gospodarcza, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, inna - należy uzupełnić jaka: a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Usługodawcę; c) widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 4. Numer NIP albo inny numer podatkowy Użytkownika (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako numer właściwy dla siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 5. Numer REGON albo inny numer identyfikacyjny (stosowany w innych krajach – wtedy interpretowany jako właściwy numer dla rejestracji w miejscu siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny wyłącznie dla Usługodawcy;
 6. E-mail Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 7. Telefon Użytkownika: a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu;
 8. Adres strony www Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 9. Imię i nazwisko osoby kontaktowej (na tę osobę jest adresowana Nagroda przesyłana do Instytucji): a) obowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika; c) widoczne dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu.
 10. Adres siedziby Użytkownika (ulica, numer budynku, miasto, kod, państwo siedziby Użytkownika): a) obowiązkowy, b) zmieniany przez Usługodawcę; c) widoczny dla Usługodawcy i Organizatora w zakresie zgłoszenia się Użytkownika do organizowanego przez niego Konkursu lub przekazania Nagrody dla Użytkownika, jako Zwycięzcy Konkursu. Adres ten jest jednocześnie miejscem do wysłania Nagrody, chyba że przekazanie Nagrody zostało inaczej określone w Konkursie.
 11. Wskazanie kierownika jednostki (imię, nazwisko i stanowisko): a) nieobowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy;
 12. O nas / o instytucji: a) nieobowiązkowe, b) zmieniane przez Użytkownika, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy
 13. Zdjęcie lub Avatar Użytkownika: a) nieobowiązkowy, b) zmieniany przez Użytkownika, c) widoczny dla wszystkich Odwiedzających i Użytkowników oraz Usługodawcy.
 14. Czy Użytkownik jest również Inwestorem: a) nieobowiązkowe, b) zmieniany przez Usługodawcę, c) widoczny dla Usługodawcy oraz Organizatorów, których Projektami lub Konkursami jest zainteresowany Użytkownik, działając jako Inwestor.

Serwis podczas Rejestracji nadaje Instytucji unikalny numer „Scienceship ID”, który jest widoczny w ramach Konta. Serwis automatycznie przypisuje Użytkownikowi w ramach jego Konta informacje o założonych przez niego Projektach oraz Projektach, w ramach których udzielił on Wsparcia.

3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a także „Regulaminu Crowdfunding - Regulaminu Serwisu Scienceship – dotyczącego wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)” i dokumentu „Polityki Prywatności Serwisu www.scienceship.com” oraz dokonać akceptacji tych dokumentów. Rejestracja Użytkownika odbywa się bezpłatnie. Wynagrodzenie, zgodnie z ustalonym cennikiem w Serwisie, jest pobierane przez Usługodawcę od Organizatora organizującego Konkurs lub od Organizatora realizującego Projekt (crowdfunding). Użytkownik, który nie jest Organizatorem Konkursu lub Organizatorem Projektu, nie płaci za założenie Konta oraz jego utrzymanie w Serwisie.

4. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe Dane oraz je aktualizować. Za wskazanie fałszywych, nieaktualnych lub nieprawdziwych lub błędnych danych pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi Użytkownik (np. może nie otrzymać Nagrody, bo będzie przesłana na zły adres). Użytkownik oświadcza, że podał Dane dobrowolnie. Użytkownik oświadcza, że przez podane przez niego Dane nie naruszają praw osób trzecich i są prawdziwe, a w przypadku konieczności uzyskania zgody innych osób na posługiwanie się tymi Danymi, zgodę taką uzyskał (np. na wskazanie miejsca pracy Użytkownika).

5. Użytkownik akceptuje, że podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników – w zakresie określonym w tym Regulaminie, a także mogą być dostępne dla osób trzecich, w szczególności Odwiedzających - w zakresie określonym w tym Regulaminie.

6. Po wypełnieniu Aplikacji rejestracyjnej każdy Użytkownik, otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Z momentem zakończenia Rejestracji, to jest poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przez Użytkownika, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Moderacja, przed przesłaniem linku aktywacyjnego może trwać do 3 dni roboczych. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości, dotyczących prawidłowości lub aktualności zawartych Danych Użytkownika w Aplikacji rejestracyjnej, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika, na wskazany przez niego w Aplikacji rejestracyjnej e-mail lub adres lub telefon o uzupełnienie, wyjaśnienie lub potwierdzenie/uwiarygodnienie Danych, również uzależniając od uzupełnienia, wyjaśnienia lub potwierdzenia/uwiarygodnienia tych Danych możliwość zakończenia procesu Rejestracji.

7. Z momentem zakończenia procesu Rejestracji, to jest poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przez Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, ale wyłącznie w zakresie określonego w tym Regulaminie korzystania przez niego z Serwisu. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nie obejmuje natomiast jakkolwiek poszczególnych umów zawieranych przez Użytkownika (jako Wspierającego) z Organizatorem, o której mowa w „Regulaminie crowdfunding - Regulaminie Serwisu Scienceship – dotyczącego wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)”.

8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy wskazanej w pkt 7 powyżej (zdanie pierwsze), z zastrzeżeniem jednakże pkt 9 i 10, Użytkownik może od niej odstąpić bez wskazywania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (na adres e-mail info@scienceship.com ) lub pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do tego Regulaminu). W przypadku formy pisemnej - dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia, wystarczy wysłanie przez Użytkownika pisma przed upływem tego terminu. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jednaże, jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, a także gdy Usługodawca przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, wykonał w pełni Usługę, za zgodą tego Konsumenta, umożliwiając Konsumentowi w tym okresie w szczególności: założenie Konta w Serwisie lub zgłoszenie się jako Uczestnik w Konkursie lub zostanie Zwycięzcą Konkursu lub Organizatorem Konkursu, który został opublikowany.

10. Użytkownik będący Konsumentem, poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta lub przez zgłoszenia się jako Uczestnik w Konkursie wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w pkt 8 powyżej. Po wykonaniu Usługi w ww. terminie, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy z Usługodawcą. Odpowiednio Użytkownik, poprzez każdorazowe zgłoszenie się jako Uczestnik w Konkursie, wyraża zgodę na uwzględnienie tego zgłoszenia lub jego zrealizowanego Zadania Konkursowego przez Organizatora przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w pkt 8 powyżej.

11. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, to jest Użytkownika lub Usługodawcę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może być również przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik organizuje i realizuje Konkurs i pozyskuje zgłoszenia Uczestników i zgłoszenia ich Zadań Konkursowych w jego zakresie, jako Organizator, a Projekt był zgłoszony przed końcem okresu wypowiedzenia, Umowa wygasa z dniem rozliczenia się przez Strony albo z dniem zakończenia Konkursu (które zdarzenie nastąpi później). Powyższe nie wyłącza lub nie ogranicza jakkolwiek zobowiązania Organizatora do przekazania Nagród dla Zwycięzców Konkursu oraz nie wyłącza obowiązków Organizatora dotyczących zapłaty przez niego podatków lub innych danin lub obciążeń publicznych, a także spełnienia wymogów formalnoprawnych, jeśli takie obowiązki w zakresie Konkursu lub obowiązujących przepisów prawa będą istniały dla Organizatora lub miejsca realizacji przez niego Konkursu.

§ 4. Zakładanie Konkursu

1. W celu założenia Konkursu, Użytkownik musi dokonać z sukcesem założenia Konta i podać Dane, określone jako obowiązkowe, w § 3 Regulaminu.

2. Użytkownik, wskazany w punkcie poprzedzającym, aby założyć nowy Konkurs po zalogowaniu się na swoim Koncie, klika ze strony głównej Serwisu lub ze swojego menu Użytkownika, w link „Dodaj Konkurs”, a następnie przechodzi do definiowania tego Konkursu i informacji w jego zakresie (kilka wskazanych kroków). Informacje wskazywane przez Użytkownika, dla możliwości zgłoszenia tego Konkursu do uruchomienia, obejmują (odpowiednio z zaznaczeniem, które informacje są obowiązkowe, a które są nieobowiązkowe):

 1. Język Konkursu - do wyboru: język polski albo angielski – wybór takie powoduje, że Projekt wyświetla tylko w danej wersji językowej Serwisu: polskiej albo angielskiej (obowiązkowe)
 2. Nazwa Konkursu (obowiązkowe);
 3. Adres (scienceship.com/project/nazwa-konkursu) – Prosty link: www.scienceship.com/competition/wybrananazwakonkursu (nieobowiązkowe): 4) Kategoria – wybierana dla Konkursu z listy (obowiązkowe);
 4. Kategoria: wybierana dla Konkursu z listy (obowiązkowe);
 5. Waluta dla Konkursu do wyboru: Złote (PLN) / EUR (obowiązkowe) – jeśli chodzi o wskazanie wartości nagrody wrażonej w pieniądzu (w przypadku innych nagród nie ma zastosowania, oprócz podatków);
 6. Nagroda (główna) (obowiązkowe);
 7. Data zakończenia: nie krócej niż 20 dni oraz nie więcej niż 90 dni, który to okres pomniejszony może być o czas przeznaczony do moderacji i uruchomienia Konkursu przez Usługodawcę w Serwisie (obowiązkowe);
 8. Krótszy opis (na kartę Konkursu) - wyświetlany na wizytówce / karcie projektu (obowiązkowe);
 9. Wprowadzenie do Konkursu (obowiązkowe);
 10. Zadanie Konkursowe i kryteria wyboru Zwycięzcy Konkursu (obowiązkowe);
 11. Harmonogram i przebieg Konkursu (obowiązkowe);
 12. określenie „kto może brać udział w Konkursie i opis Nagród” (obowiązkowe)
 13. załączony Regulamin Konkursu, który stanowi element „Opisu Konkursu” (obowiązkowe)
 14. Zdjęcie Konkursu (miniatura) (obowiązkowe);
 15. Załącz Regulamin konkursu wraz z ew. opisem dodatkowym (obowiązkowe);
 16. Załączone pliki w części "Opis dodatkowy" (obowiązkowe w zakresie załączenia Regulaminu Konkursu), inne pliki nieobowiązkowe

Rubryki do wskazywania ww. informacji, zarówno obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, mogą zawierać ograniczenia ilościowe (np. ilość znaków) lub predefiniowaną treść do wyboru lub umożliwiać załączanie plików jedynie o określonym rozszerzeniu.

3. Wyłącznie Organizator odpowiada za treści, w tym pliki video, zdjęcia, teksty, zamieszczone w ramach informacji o Konkursie oraz za to, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają praw autorskich lub nie stanowią plagiatu, a także nie naruszają dóbr osobistych innych osób.

4. Organizator zobowiązany jest określić Nagrodę główną w Konkursie oraz może określić Nagrody dodatkowe w Konkursie. Organizator zapewnia i gwarantuje, że zostaną Nagrody przekazane Zwycięzcom Konkursu. Organizator jest zobowiązany podać przybliżony termin dostarczenia Nagrody do Zwycięzcy Konkursu, który wynosi nie więcej niż 3 (trzy) miesiące kalendarzowe. Termin dostarczenia Nagrody liczony jest od dnia następnego po upływie czasu wskazanego przez Organizatora jako zakończenie przyjmowania zgłoszeń w Konkursie (Data zakończenia). Za dostarczenie Nagród oraz termin ich dostarczenia odpowiada wyłącznie Organizator. Na Organizatorze, będącym przedsiębiorcą, w związku z udziałem w Konkursie Użytkowników, będących konsumentami, ciążą obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

5. Konkurs zawierający co najmniej informacje obowiązkowe, określone w pkt 2 powyżej, zostaje zgłoszony do weryfikacji Usługodawcy poprzez naciśnięcie przez Organizatora przycisku „Do weryfikacji”.

6. Zgłoszony Konkurs polega weryfikacji przez Usługodawcę tylko i wyłącznie w zakresie jego zgodności z założeniami, polityką i działaniami Serwisu oraz Regulaminem, a w przypadku Konkursów stanowiących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe może być on weryfikowany przez Usługodawcę przy wsparciu Rady Naukowej działającej przy Usługodawcy (pełniącej funkcję opiniodawczą odnoszącą się tylko i wyłącznie do zgodności Konkursu z założeniami, polityką i działaniami Serwisu oraz Regulaminem). Weryfikując Konkurs Usługodawca lub Usługodawca przy wsparciu Rady Naukowej działa wyłącznie w oparciu o udostępnione przez Organizatora informacje oraz inne informacje nieodpłatne i ogólnodostępne za pośrednictwem sieci Internet, których uzyskanie nie jest uciążliwe dla Usługodawcy, co rozumie się w szczególności jako czasochłonne lub pracochłonne. Czas trwania weryfikacji Konkursu wynosi do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych. W przypadku Konkursów z załączonym „Regulaminem Konkursu” innym niż zatwierdzony i zamieszczony już w Serwisie przez Usługodawcę termin ten wydłuża się o czas potrzebny na zatwierdzenie przez Usługodawcę treści nowego Regulaminu Konkursu – termin ten jest ustalany z Organizatorem. Dni robocze są rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowo wolnych dni od pracy w Polsce. Pozytywna weryfikacja Konkursu przez Usługodawcę lub przez Usługodawcę przy wsparciu Rady Naukowej i jego opublikowanie w Serwisie nie oznacza jakkolwiek przyjęcia odpowiedzialności za ten Konkurs i wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także nie oznacza jakkolwiek przyjęcia odpowiedzialności za dostarczenie Nagród do Uczestników przez Usługodawcę lub Radę Naukową lub jej poszczególnych Członków. Wyłącznie Organizator ponosi bowiem odpowiedzialność za Konkurs, wskazane w nim treści oraz realizowane w jego zakresie działania, a także ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Nagród do Wspierających. Organizator zwolni w tym zakresie Usługodawcę od odpowiedzialności. Użytkownik, zgłaszający się jako Uczestnik, rozumie i wyraża zgodę na powyższe.

7. Usługodawca odmawia pozytywnej weryfikacji Konkursu i zamieszczenia go w Serwisie, jeżeli Usługodawca, w zakresie posiadanych przez siebie informacji, stwierdzi że:

 1. Konkurs jest niezgodny z prawem lub jest niezgodny z Regulaminem Serwisu lub jest niezgodny z założeniami, polityką lub działaniami Serwisu;
 2. Projekt jest niezgodny z dobrymi obyczajami lub obowiązującymi zasadami etycznymi;
 3. Konkurs zawiera treści pornograficzne lub treści drastyczne;
 4. Konkurs nie spełnia wymogów prawnych, które są niezbędne dla jego realizacji lub nie ma potrzebnych zgód lub zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa (np. zgody komisji bioetycznej na rozpoczęcie badania klinicznego, pozwolenia na prowadzenie eksperymentu lub władz ośrodka naukowego, w którym Projekt miałby być realizowany);
 5. Realizacja Konkursu potencjalnie naruszałaby obowiązujące przepisy prawa lub mogłaby być niebezpieczna dla osób trzecich;
 6. Użytkownik, będący Organizatorem, oferuje niedozwolone Nagrody w Konkursie na gruncie przepisów prawa lub do których to Nagród dostęp jest w szczególności ograniczany przez te przepisy, to jest: materiały pornograficzne, narkotyki lub środki odurzające, suplementy diety, tytoń, alkohol, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, usługi medyczne, materiały wybuchowe, broń palną i broń białą, żywe lub martwe zwierzęta, a także inne nagrody, w przypadku uznania ich przez Usługodawcę jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami;
 7. Celem realizacji Konkursu jest prowadzenie działalności niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami lub realizacja Projektu służyć ma celom lub działaniom innym niż deklarowane przez Użytkownika, a które to inne cele lub działania mogą być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami;
 8. Z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Konkursu nie mieści się w zakresie działania Serwisu lub założeniach lub polityce, jego działania.
 9. W przypadku Konkursów stanowiących badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe co najmniej połowa członków Rady Naukowej działającej przy Usługodawcy i pełniącej funkcje opiniodawcze odnoszące się do zgodności Konkursu z założeniami, polityką i działaniami Serwisu, nie zaakceptuje i nie zweryfikuje pozytywnie Konkursu.

8. Moderacja i zatwierdzenie Konkursu przez Usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest zakończona, z zastrzeżeniem pkt 9 tego paragrafu, przez opublikowanie Konkursu w Serwisie.

9. Informacja na temat odmowy zatwierdzenia Konkursu przez Usługodawcę jest przesyłana do Użytkownika w drodze elektronicznej na podany przez niego adres email. Użytkownik ma prawo odwołania się od odmowy akceptacji i zatwierdzenia Konkursu w trybie określonym dla postępowania reklamacyjnego.

10. Konkurs może być realizowany przez określony czas trwania, w ramach tego czasu mogą być dokonywane zgłoszenia Uczestników w Konkursie. Czas trwania Konkursu jest wyrażony w dniach i wynosi od 20 dni do 90 dni (co jest rozumiane jako czas na przyjmowanie zgłoszeń Uczestników), który to okres pomniejszony może być o czas przeznaczony do moderacji i uruchomienia Konkursu przez Usługodawcę w Serwisie. Nie jest możliwe przedłużenie czasu trwania Konkursu.

11. Konkurs jest uznany za zakończony po określonym jego czasie trwania, niezależnie od tego, czy zgłosili się w nim Uczestnicy lub czy zgłosili oni Zadania Konkursowe, które spełniały wymagania określone przez Organizatora.

12. W razie zakończenia Konkursu bez zgłoszenia się Uczestników do udziału w nim lub braku zgłoszenia przez nich Zadań Konkursowych, które spełniałyby wymagania określone przez Organizatora, Użytkownik może zgłosić ten Konkurs kolejny raz w Serwisie.

13. W związku z realizacją Konkursu Organizator zobowiązany jest do odprowadzenia podatku lub innych danin publicznych zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa lub prawa właściwego ze względu na siedzibę Organizatora, obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego – w szczególności w zakresie podatku od nagród.

§ 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. W celu udziału w Konkursie Użytkownik, który chce zostać Uczestnikiem powinien zalogować się w Serwisie.

2. Użytkownik, który chce zostać Uczestnikiem klika na ikonę „Zgłoś się” dla danego Konkursu. Po kliknięciu tego przycisku konieczne jest wypełnienie przez niego zgłoszenia i zawarcie w nim: „imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego, treści zgłoszenia oraz opcjonalnie dodanie pliku” a także kliknięcie „wyślij zgłoszenie”. Zgłoszenie udziału w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza konieczności spełnienia przez Użytkownika innych wymogów określonych w Opisie Konkursu lub Regulaminie Konkursu, a także realizacji przez niego Zadania Konkursowego i dokonania jego zgłoszenia na warunkach w zakresie określonych w Konkursie. Brak kliknięcia na ikonę „wyślij zgłoszenie” lub nieprawidłowe określenie lub uzupełnienie treści tego zgłoszenia przez Użytkownika powoduje brak możliwości uznania Użytkownika, za Uczestnika lub Zwycięzcę Konkursu na gruncie Regulaminu lub Regulaminu Konkursu.

3. Warunki udziału w Konkursie dla Użytkowników określa Organizator w zakresie takim, w jakim nie jest to sprzeczne z niniejszym Regulaminem Serwisu i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Konkurs rozpoczyna się z momentem jego publikacji w Serwisie, a kończy z upływem czasu trwania w nim określonego (Data zakończenia - co jest rozumiane jako zakończenie czasu na przyjmowanie zgłoszeń Uczestników).

4. Z tytułu zgłoszenia się do Konkursu przez Uczestnika lub realizacji Zadania Konkursowego, Uczestnikowi nie przysługuje żadna gratyfikacja lub nagroda. Nagroda jest natomiast przekazywana przez Organizatora dla Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe, zgłosił się w Konkursie i który następnie został wybrany i wskazany przez Organizatora jako Zwycięzca Konkursu. O wyborze i wskazaniu Zwycięzcy Konkursu decyduje Organizator.

5. Organizator ma prawo nie wybrać Uczestnika jako Zwycięzcy Konkursu, jeśli ten Uczestnik lub zrealizowane przez niego Zadanie Konkursowe nie spełnia przesłanek określonych dla tego Konkursu: w Opisie Konkursu lub Regulaminie Konkursu, a także gdy ten Uczestnik lub zrealizowane przez niego Zadanie Konkursowe narusza Regulamin lub Regulamin Konkursu lub obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo nie wybrać żadnego Zwycięzcy Konkursu, w zakresie wynikającym z przesłanek wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

6. Z chwilą zgłoszenia się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi Konkursu jego Danych (odpowiednio: imię i nazwiska / nazwy, adresu e-mail, numeru kontaktowego) ,a także treści zgłoszenia Zadania Konkursowego oraz opcjonalnie dodanie pliku przez Uczestnika, jako elementu tego Zadania Konkursowego, celem wyłonienia Zwycięzcy Konkursu i przekazania mu Nagrody. Organizator może wykorzystać tylko i wyłącznie Dane Uczestnika do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz do ogłoszenia Zwycięzcy i publikacji informacji o Zwycięzcy, a także dostarczenia Nagrody dla Zwycięzcy. Organizator nie będzie wykorzystywał Danych Uczestników w inny sposób niż wskazany w zdaniu poprzedzającym. Złamanie tego postanowienia przez Organizatora stanowi rażące naruszenie Regulaminu.

7. Użytkownik, będący Organizatorem, nie może jednocześnie brać udziału w Konkursie jako Uczestnik. Użytkownik może być jednocześnie Organizatorem różnych, trwających w tym samym czasie Konkursów, pod warunkiem, że będzie w stanie wywiązać się z obowiązków względem Uczestników i Zwycięzców oraz wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik może – do upływu Daty zakończenia Konkursu, co jest rozumiane jako zakończenie czasu na przyjmowanie zgłoszeń Uczestników - oświadczyć Organizatorowi i zażądać od niego w formie pisemnej lub e-mailowej, żeby przekazane Zadanie Konkursowe przez tego Uczestnika nie było brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu, tak, jakby w ogóle nie zostało zgłoszone. Organizator jest zobowiązany uszanować takie żądanie.

9. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Konkursu. W przypadku niemożności przekazania Nagród określonych w Konkursie, w szczególności wskutek ogłoszenia upadłości (lub postępowania o podobnym rodzaju), rozpoczęcia likwidacji bądź też otrzymania decyzji o usunięciu Organizatora, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zakończyć lub rozstrzygnąć wcześniej Konkurs, na swój koszt i ryzyko.

10. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, w tym opisanych w pkt 9 zdanie drugie, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konkursu z Serwisu.

§ 6. Warunki korzystania z Serwisu

1. Nie jest dozwolone lub dopuszczalne korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a także zawartą Umową.

2. Nie jest dozwolone lub dopuszczalne powielanie, kopiowanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, jego logo, oznaczeń i znaków towarowych, bez uprzedniej pisemnej lub e-mailowej zgody Usługodawcy. Powyższe z wyłączeniem jedynie sytuacji, gdy w ramach Serwisu Usługodawca udostępnia logo, oznaczenia lub znaki towarowe w celu korzystania z nich przez Użytkowników wraz z określeniem zasad, na jakich takie korzystanie może się odbywać.

3. Uczestnik gwarantuje, że posiada wymagane prawa do zgłoszonego przez siebie Zadania Konkursowego w Konkursie, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe w zakresie w jakim jest to niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia. Użytkownik nie może kopiować lub wykorzystywać materiałów, tekstów, dokumentów, które mogą naruszać prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej innych osób, w tym również Usługodawcy. Organizator może wykorzystywać treść zgłoszonego Zadania Konkursowego oraz nabyć autorskie prawa majątkowe do niego, ale wyłącznie w odniesieniu do nagrodzonego Zadania Konkursowego (zarówno Nagrodą główną jak i Nagrodą dodatkową) w Konkursie i jeżeli jednocześnie z Regulaminu Konkursu lub Opisu Konkursu wynika takie uprawnienie dla Organizatora. Zgłoszenie się przez Uczestnika w danym Konkursie stanowi również akceptację i zgodę na warunki wskazane w zdaniu poprzedzającym.

4. Wszelkie pliki graficzne, filmy i teksty lub inne materiały muszą być zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów prawa oraz nie naruszający praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich lub ich dóbr osobistych. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików graficznych, filmów i tekstów lub innych materiałów w drodze ich poprawiania, usuwania lub uzupełniania samodzielnie albo przez Usługodawcę. Edycji nie podlegają informacje o Konkursie, które zostały określone jako obowiązkowe - zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu, chyba że Usługodawca wyrazi na to odrębną zgodę i wprowadzi odpowiednie zmiany.

5. Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów i tekstów lub innych materiałów w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej i bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Umowa licencyjna, o której mowa zdaniu poprzedzającym, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia z dwuletnim okresem wypowiedzenia, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

6. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować działań, które uniemożliwią lub utrudnią działanie Serwisu lub zakłócą jego prawidłowe funkcjonowanie dla siebie, Usługodawcy lub innych Użytkowników. 

7. Użytkownik zobowiązany jest nie zamieszczać w Serwisie, w dowolnej jego części, treści wulgarnych, rasistowskich, naruszających dobre obyczaje lub naruszających obowiązujące przepisy prawa lub naruszających prawa osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w szczególności takich, które stanowi niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Usługodawca może przesyłać do i otrzymywać wiadomości od Użytkowników w ramach Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji na temat przerw technicznych lub utrudnień w działaniu Serwisu, dotyczących np. awarii serwerów, łączy, czy innych kwestii, związanych z przyczynami natury technicznej bądź spowodowanymi siłą wyższą, a także innych informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności dotyczących Dodatkowych Opcji (nazwa) oraz wiadomości dotyczących procedury reklamacyjnej, a także z realizacją obowiązków Użytkownika wynikających z tego Regulaminu, Regulaminu Konkursu lub realizacji Konkursu.

§ 7. Wyłączenie funkcjonowania Konta Użytkownika lub jego usunięcie

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem i zawartą Umową, a także dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz poszanowaniem praw osób trzecich.

2. W przypadku naruszenia postanowień przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego lub naruszenia praw osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia funkcjonowania Konta Użytkownika lub wyłączenia Użytkownikowi dostępu do części treści lub Usług w ramach Serwisu. O czasowym lub bezterminowym wyłączeniu funkcjonowania Konta, Użytkownik zostaje poinformowany w formie e-maila na wskazany przez siebie adres.

3. Niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego, w szczególnie rażących przypadkach Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w sposób trwały. Powyższe jest możliwe w szczególności w przypadku wezwania – co najmniej w formie elektronicznej - przez Usługodawcę do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika i braku zaprzestania tych naruszeń w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia wysłania wezwania. Usunięcie Konta użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 3 pkt 11 Regulaminu, przy czym Usługodawca – w przypadku gdy realizowany jest Projekt – podejmuje jednostronną decyzję o jego przerwaniu. O usunięciu Konta, Użytkownik zostaje poinformowany w formie e-maila na wskazany przez siebie adres.

4. W przypadkach wskazanych w tym paragrafie, Użytkownikowi przysługuje odwołania się, realizowane w formie zgłoszenia reklamacji określonej w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Działanie Serwisu i odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonowania Serwisu w wybranym przez siebie terminie w celu jego aktualizacji, przeglądu technicznego, weryfikacji stosowanych rozwiązań, utrzymania lub uaktualnienia. Usługodawca poinformuje o wyłączeniu lub ograniczeniu funkcjonowania Serwisu poprzez zamieszczenie informacji w nim na ten temat.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbycia lub przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, a także prawo do ograniczenia jego funkcjonowania lub jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych lub innych informacji, w tym dotyczących Konkursów, zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

4. W przypadku uzyskania informacji przez Usługodawcę, że Dane lub inne informacje, w tym dotyczące Konkursów, zamieszczone przez Użytkowników są sprzeczne z prawem, Regulaminem, Regulaminem Konkursu, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca, może zwrócić się do Użytkownika o weryfikację lub modyfikację tych Danych lub innych informacji lub może zablokować wyświetlanie tych Danych lub innych informacji do czasu ich weryfikacji lub modyfikacji. Użytkownik może się odwołać od powyższego zablokowania wyświetlania Danych lub innych informacji zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidziana w Regulaminie.

5. Usługodawca ma prawo, które sobie zastrzega, do zawieszenia lub przerwania lub odwołania Konkursu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik może się odwołać od powyższego zawieszenia lub przerwania lub odwołania zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidziana w Regulaminie. W przypadku zawieszenia Konkursu, czas jego trwania zostaje przedłużony o czas, na jaki Konkurs został zawieszony.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych lub innych informacji zamieszczonych przez Użytkowników, w tym dotyczących Konkursów, dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Regulaminu Konkursu lub dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

7. Usługodawca nie nadzoruje wykonania oraz terminowości realizacji Konkursów zamieszczonych w Serwisie lub właściwości Nagród lub zasad i terminu ich dostarczenia, a także nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom, będącym Organizatorami, Serwis w celu prowadzenia Konkursu i otrzymywania zgłoszeń oraz Zadań Konkursowych, przy czym Usługodawca nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem. Organizator i Uczestnik rozumieją i akceptują powyższe.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem przelewów elektronicznych lub serwisu płatności internetowych. Uwagi lub zastrzeżenia związane z działaniem transakcji płatniczych (przelewów lub serwisu płatności internetowych), Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu obsługującego przelewy elektroniczne lub właściciela serwisu płatności internetowych.

9. Usługodawca nie ponosi oraz nie może ponosić odpowiedzialności za brak dopełnienia przez Użytkownika lub Użytkownika będącego Organizatorem, jakichkolwiek ciążących na tym Użytkowniku obowiązków informacyjnych lub rozliczeniowych oraz podatkowych lub w zakresie danin publicznych ani innych obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatorów względem Uczestników lub Zwycięzców Konkursu.

§ 9. Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz odwołania lub wnioski wskazane wprost w niniejszym Regulaminie, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail: info@scienceship.com

2. Reklamacje są rozpatrywane, gdy łącznie:

 • 1) Zostały złożone przez Użytkownika w formie listu elektronicznego (na adres e-mail).
 • 2) Zostały złożone na adres email lub korespondencyjny wskazany w pkt 1 tego paragrafu.
 • 3) Wskazują na powód złożenia reklamacji lub przedstawiają informacje, na temat oczekiwań Użytkownika;
 • 4) Zawierają aktualne dane Użytkownika.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku zawarcia niejasnych treści lub sformułowań w reklamacji lub braku kompletności jej treści, Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika odpowiednio o: wyjaśnienie lub doprecyzowanie lub uzupełnienie treści reklamacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, a w razie bezskutecznego wezwania, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Wskazany w zdaniu pierwszym termin dla Usługodawcy do rozpatrzenia reklamacji biegnie dopiero od momentu uzyskania od Użytkownika wskazanych w wezwaniu odpowiednio: wyjaśnień lub doprecyzowań lub przekazania uzupełnionej treści reklamacji.

4. Odpowiedź i rozstrzygnięcie reklamacji przesyła Usługodawca na adres e-mail Użytkownika.

§ 10. Opcje

1. Opcje, jako rozwiązania dotyczące wspierania Konkursów lub Organizatorów, mogą być tworzone przez Usługodawcę zgodnie z jego decyzją. Opcje mogą mieć charakter stały lub czasowy. Opcje są oznaczane jako „Opcja (nazwa)”. Opcje mogą być realizowane przy współpracy z osobami trzecimi.

2. Usługodawca może oznaczyć w Serwisie Konkursy, które są objęte Opcją, w tym poprzez odpowiednie graficzne ich wyróżnienie.

3. W zakresie rozwiązań Opcji mogą być określone odrębne warunki w drodze „Regulaminu Opcji”, które mogą dotyczyć w szczególności samych Konkursów, ich grup, Nagród lub warunków realizacji Konkursów.

4. Użytkownik, będący Organizatorem, decyduje, czy Konkurs będzie realizowany z wykorzystaniem „Opcji” (w oparciu o dodatkowy Regulamin Opcji, a w zakresie w nim nieuregulowanym o ten Regulamin i Regulamin Konkursu ) czy na standardowych zasadach (w oparciu o niniejszy Regulamin i Regulamin Konkursu). W przypadku decyzji o realizacji Konkursu z wykorzystaniem „Opcji” Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin Opcji, która to akceptacja powoduje zmianę Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Opcji.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Użytkownik posiadający status konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik posiadający status konsumenta może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Użytkownika posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa oraz w wersji elektronicznej zamieszczony pod adresem www.scienceship.com. Regulamin ten może być pozyskany, odtworzony i utrwalany za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 (słownie: siedmiu) dni od ich publikacji w Serwisie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, to może wypowiedzieć Umowę poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: info@scienceship.com . W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, do czasu wygaśnięcia Umowy zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzemieniu, która to Umowa obowiązuje w przypadku, gdy:

 • 1) Użytkownik nie prowadzi jako Organizator Konkursu – do chwili wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu;
 • 2) Użytkownik realizuje Konkurs, a Konkurs był zgłoszony przed wejściem w życie zmian, Umowa wygasa z dniem rozliczenia się przez Strony albo z dniem zakończenia czasu Konkursu (rozumianego jako Data zakończenia Konkursu oraz następnie rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania Nagród), które z tych wskazanych zdarzeń nastąpi później.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją przez Usługodawcę niniejszego Regulaminu lub wynikające lub pozostające w związku z zawartymi Umowami pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą, Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w braku osiągnięcia takiego rozwiązania polubownego, przekażą je do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny, właściwy dla adresu ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.

5. Załącznik: formularz odstąpienia od Umowy.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 26-04-2016 r.

 

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000 zł., adres email: info@scienceship.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Wersja PDF Załącznika jest dostępna pod poniższym linkiem:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - Scienceship.com.pdfPartnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX