Polityka prywatności i cookies

Załącznik do Regulaminu Serwisu Scienceship.com
dotyczącego Crowdfunding oraz Konkursów


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu „Scienceship.com”

 

1. Niniejszy dokument: „Polityka Prywatności Serwisu www.scienceship.com” (dalej: „Polityka prywatności”) określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.scienceship.com (dalej: „Serwis”). Polityka prywatności jest dokumentem, do którego odnoszą się również „Regulamin Serwisu Scienceship.com – dotyczący wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)” oraz „Regulamin Serwisu Scienceship.com – dotyczący organizacji konkursów (gamification)”.

2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474282; NIP: 5213654188, REGON: 14 68 49 067, kapitał zakładowy 20 000 zł., adres email: info@scienceship.com (dalej również: „Usługodawca”).

4. Usługodawca zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób i w zakresie określonym odpowiednio w:

   a) „Regulaminie Serwisu Scienceship.com – dotyczącym wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)” - w odniesieniu do organizowania lub wspierania przez Użytkownika projektu finansowania społecznościowego (crowdfunding) w Serwisie (Projekt) oraz przekazywania lub otrzymywana przez nich nagród jako świadczeń wzajemnych za udzielone Wsparcie, a także zawierania Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
   b)„Regulaminie Serwisu Scienceship.com – dotyczącym organizacji konkursów (gamification)” – w odniesieniu do organizowania lub udziału Użytkownika w konkursie w Serwisie (Konkurs), przekazania lub otrzymania przez niego Nagrody przewidzianej w tym Konkursie, a także zawierania Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

5. W celu założenia konta Użytkownik powinien podać: login, imię i nazwisko, dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (adres poczty elektronicznej: e-mail, telefon, adres Użytkownika), numer NIP albo inny numer podatkowy Użytkownika. Jednocześnie Użytkownik może podać, według własnego uznania, również inne dane określone w regulaminach wskazanych w pkt 4 powyżej.

6. Dane osobowe Użytkownika, są przetwarzane, zgodnie z treścią regulaminów wskazanych w pkt 4 powyżej, przez Usługodawcę w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, w tym realizacji Usług przez Usługodawcę oraz zgłaszania reklamacji przez Użytkownika,
  • kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
  • w celu organizowania lub wspierania przez Użytkownika projektu finansowania społecznościowego (crowdfunding) w Serwisie (Projekt) oraz przekazywania lub otrzymywana przez niego Nagrody jako świadczenia wzajemnego za udzielone Wsparcie;
  • organizowania lub udziału Użytkownika w Konkursie w Serwisie, a także przekazania lub otrzymania przez niego Nagrody przewidzianej w tym Konkursie.

7. Użytkownik wyraża, poprzez odpowiednio utworzenie Projektu (jako Organizator) lub udzielenie Wsparcia dla Projektu (jako Wspierający), zgodę również na przetwarzanie w celu udostępnienia oraz udostępnianie wskazanych przez niego danych osobowych, przez Usługodawcę innym Użytkownikom w zakresie w jakim wynika to z „Regulaminu Serwisu Scienceship.com – dotyczącego wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)” (zgodnie z postanowieniami §3 pkt. 1 i 2 tego regulaminu) dla celu organizowania Projektu oraz przekazywania lub otrzymywana Nagrody jako świadczenia wzajemnego za udzielone Wsparcie w Projekcie.

8. Użytkownik wyraża, poprzez odpowiednio utworzenie Konkursu (jako Organizator) lub zgłoszenie się w nim (jako Uczestnik), zgodę również na przetwarzanie w celu udostępnienia oraz udostępnianie wskazanych przez niego danych osobowych, przez Usługodawcę innym Użytkownikom w zakresie w jakim wynika to z „Regulaminu Serwisu Scienceship.com – dotyczącego organizacji konkursów (gamification)” (zgodnie z postanowieniami §3 pkt. 1 i 2 tego regulaminu) dla celu organizowania Konkursu oraz udziału Użytkownika w Konkursie w Serwisie, a także przekazania lub otrzymania Nagrody przewidzianej w tym Konkursie.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu stworzenia przez Usługodawcę rankingów lub zestawień dotyczących liczby lub wartości Projektów i liczby osób Organizatorów lub Wspierających, a także liczby Konkursów i liczby osób Organizatorów lub Uczestników. Zestawienia te lub rankingi mogą być tworzone przez Usługodawcę również w celu wyłaniania lub przyznawania przez Usługodawcę lub Usługodawcę we współpracy z Patronami Serwisu lub Partnerami Serwisu, nagród lub wyróżnień lub tytułów dla Użytkowników lub Projektów lub Konkursów. Powyższe nagrody lub wyróżnienia lub tytuły mogą być przyznawane w szczególności za np. największą liczbę zorganizowanych Projektów lub Konkursów lub największą liczbę Wspierających Projekty lub Uczestników Konkursów. Użytkownik może odmówić przyznania nagrody lub wyróżnienia lub tytułu informując o tym Usługodawcę.

10. Usługodawca, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w zakresie w jakim nie narusza to przepisów ustawy lub wolności Użytkownika, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie Usług w ramach Serwisu oraz wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

11. W przypadku Użytkowników, którzy zaznaczyli przy Rejestracji opcję: „Zarejestruj się jako inwestor (opcjonalnie)”, której wybór jest dobrowolny przez Użytkownika, wyraża ten Użytkownik jednocześnie zgodę na otrzymywanie dodatkowo „wiadomości dla Inwestora” wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczonych przez niego Usług dotyczących Projektów, w ramach których zaznaczona została opcja „Wsparcie Całkowite” oraz informacji dotyczących zasad lub warunków możliwej bezpośredniej współpracy z Organizatorami Projektów z zaznaczoną ww. opcją. Inwestor wyraża przy tym zgodę – w zakresie i w celu wskazanym powyżej - na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Ponadto, Użytkownik będący Inwestorem wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w ramach listy Inwestorów na potrzeby świadczenia Usług, o których mowa w regulaminach wskazanych w pkt 4 powyżej. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z opcji „Inwestor” poprzez skierowanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres e-mail: info@scienceship.com lub na jego adres wskazany w pkt 3 powyżej. Usługodawca niezwłocznie wyłącza Użytkownikowi opcję „Inwestora”.

12. W przypadku Użytkowników, którzy zaznaczyli przy Rejestracji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy: Signovis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-757 przy ul. Pory 78, bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)”, wyrażają oni zgodę na otrzymywanie takiej informacji handlowej. Zgoda taka może być w każdym momencie cofnięta przez Użytkownika poprzez skierowanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres e-mail: info@scienceship.com lub na jego adres wskazany w pkt 3 powyżej. Usługodawca niezwłocznie wyłącza Użytkownikowi opcję otrzymywania ww. newslettera.

13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter całkowicie dobrowolny, lecz – w zakresie w jakim wskazane zostało w regulaminach określonych w pkt 4 powyżej - niezbędny do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz rozwiązań i funkcjonalności w nim określonych, w tym w szczególności świadczenia Usług przez Usługodawcę, kontaktu Usługodawcy z Użytkownikiem lub rozpatrywania reklamacji, a także do organizowania lub wspierania przez Użytkownika projektu finansowania społecznościowego (crowdfunding) w Serwisie (Projekt) oraz przekazywania lub otrzymywana przez niego Nagrody jako świadczenia wzajemnego za udzielone Wsparcie lub odpowiednio do organizowania lub udziału Użytkownika w Konkursie w Serwisie, a także przekazania lub otrzymania przez niego Nagrody przewidzianej w tym Konkursie.

14. Użytkownik, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ma możliwość decydowania w jakim zakresie będą przetwarzane jego dane osobowe. Jednocześnie Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje odpowiednio prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, żądania uaktualniania lub uzupełniania, a także sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

15. W zakresie określonym w §3 pkt. 1 i 2„Regulaminu Serwisu Scienceship.com – dotyczącego wspierania społecznościowego projektów (crowdfunding)” oraz §3 pkt. 1 i 2 „Regulaminu Serwisu Scienceship.com – dotyczącego organizacji konkursów (gamification)” Użytkownik może dokonywać samodzielnie zmian wskazanych przez niego danych (określonych w części „zmieniane przez Użytkownika”) albo dokonać tych zmian poprzez złożenie właściwego oświadczenia woli Usługodawcy na jego adres wskazany w pkt 3 powyżej lub adres e-mail: info@scienceship.com , które te zmiany danych wprowadza sam Usługodawca (w części „zmieniane przez Usługodawcę”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli jest to działanie niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności jeśli takie działanie naruszyłoby prawa innych Użytkowników.

16. Wprowadzenie danych osobowych oraz Rejestracja w Serwisie i zaakceptowanie przez Użytkownika tej Polityki prywatności oraz regulaminów wskazanych w pkt 4 powyżej stanowi jednocześnie, że Użytkownik:

   a) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych za zasadach określonych w Polityce prywatności oraz regulaminach wskazanych w pkt 4 powyżej,
   b) oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach, które wynikają z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych to jest: o prawie do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, żądania uzupełniania lub uaktualniania, a także sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania;
   c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w zakresie określonym w pkt 13 powyżej.

17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP osób Odwiedzających Serwis, które to adresy mogą być wykorzystane dla potrzeb administrowania diagnozowania problemów technicznych Serwisu oraz opracowywania i tworzenia analiz statystycznych korzystania lub funkcjonowania Serwisu. Jednocześnie, Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowywania i tworzenia analiz statystycznych dotyczących korzystania lub funkcjonowania Serwisu. W takim przypadku jednakże, nie będą przekazywane dane Użytkowników, które pozwalają na ich identyfikację.

18. Zasady i mechanizm „cookies” określone zostały w zakładce „Polityka prywatności cookie (ciasteczka)”. Jednocześnie, w reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane „cookies (ciasteczka)” podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje jednakże zasad wykorzystania zasad i mechanizmu „cookies” przez podmioty trzecie.

19. Dane osobowe Użytkowników, które są zbierane w Serwisie, są zabezpieczane przez Usługodawcę w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a także stosowane są w tym zakresie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

20. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy, a także uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, które otrzymały stosowane pełnomocnictwa. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

21. Polityka Prywatności nie dotyczy i nie obejmuje informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca, która zostały zamieszczone w Serwisie na zasadach komercyjnych lub gościnnie lub na zasadach barterowych lub niesłużących osiągnięciu efektu biznesowego lub handlowego.

22. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, wycofania lub zmian funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania czasowego lub stałego działalności lub jej części, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

24. W przypadku pytań lub kontaktu z Usługodawcą w zakresie zagadnień wskazanych w Polityce prywatności, prosimy o kierowanie ich na adres Usługodawcy wskazany w pkt 3 powyżej lub na adres email: info@scienceship.com

25. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje w jej ostatniej wersji, to jest z dnia: 07-04-2016

 

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając z naszej strony akceptujesz cookie. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Polityka prywatności cookie .AKCEPTUJĘ COOKIE TAK - zaznacz TAK jeśli akceptujesz cookie. Więcej informacji odnośnie cookies w „Polityce prywatności cookie (ciasteczka)”.

"Polityka Polików Cookies" (ciasteczka)

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych „cookies” lub odpowiednio „cookie”. Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany w szczególności do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki „cookie” i inne technologie wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez Użytkownika w ramach strony internetowej / Serwisu, a także do dostosowywania strony internetowej/Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika. Większość standardowych i powszechnych przeglądarek internetowych zawiera domyślne ustawienia w zakresie przyjmowania plików „cookies” (ciasteczek). Można jednakże zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak, aby pliki „cookies” (ciasteczka) były blokowane. Więcej informacji odnośnie do plików „cookies” pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2. Niektóre pliki „cookie” są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je zablokować niektóre aspekty strony internetowej/Serwisu mogą nie funkcjonować poprawnie lub być niedostępne. Wykorzystujemy pliki „cookie” tak, aby zoptymalizować działanie naszego Serwisu, a także do zbierania anonimowych statystyk.

3. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas „cookies” (ciasteczek), powinieneś odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki „cookies” było blokowane. Zobacz jak wyłączyć tworzenie plików „cookies” we wskazanej poniżej przeglądarce:

  • http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  • https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL


Partnerzy ScienceShip.com
advox-logo.png
Science Legal logo - na www scienceship.com.png
MIS logo na www scienceship.com_v02.png
PSE logo na www scienceship.com_v02.png
LOGO_BTM_png_RM_na_www.png
scienceship-logo-sciencepr.png
UMK - na www partner.jpg
logo-klaster-bri-wwwscs.png
fundacja-1-wwwscs.png
Wszystkie prawa zastrzeżone © Scienceship.com 2017
Znajdź nas na:
Development by ADVOX